xs
xsm
sm
md
lg

กษ.ชง ครม.เห็นชอบโครงการจัดตั้งฟาร์มโคนม-ศธ.เสนอโครงการ ร.ร.ประชารัฐ จชต.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (26 พ.ย.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ประธานการประชุม มีวาระการประชุมที่น่าสนใจ อาทิ ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) รายงานสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขอความเห็นชอบการลงทุนและกู้ยืมเงินในโครงการจัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอร่างกฎกระทรวงการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

กระทรวงกลาโหม เสนอขออนุมัติยกเว้นการจำกัดความสูงในการก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์ประจำบ้าน ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนแพทย์และนักเรียนพยาบาล ของกรมแพทย์ทหารบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

กระทรวงศึกษาธิการ เสนอโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้