xs
xsm
sm
md
lg

สปสช.เผยปี 58-61 มีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุกว่า 6.5 หมื่นคน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยข้อมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการขนส่งทางบก ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระหว่างปี 2558-2561 พบว่า มีผู้บาดเจ็บ 265,243 คน เสียชีวิต 13,861 ราย ค่ารักษากว่า 6,015 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 4 ปี ของการเก็บข้อมูล มีประชาชนคนเดินเท้าที่ได้รับบาดเจ็บ 10,672 คน เสียชีวิต 916 ราย คิดเป็น 8.6% ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งนับว่าเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในหมวดอุบัติเหตุ ทั้งยังพบว่าเมื่อเกิดการบาดเจ็บ ผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 65 ปี) มีอัตราการเสียชีวิตที่สูงกว่าทุกช่วงวัย และอัตราการเสียชีวิตจะลดหลั่นลงมาตามลำดับช่วงอายุ กล่าวคือผู้ที่มีอายุน้อยจะมีอัตราการเสียชีวิตที่น้อยกว่าผู้ที่มีอายุมาก

สำหรับกลุ่มผู้ที่มีจำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตมากที่สุดในหมวดอุบัติเหตุ ได้แก่ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ บาดเจ็บ 210,963 ราย เสียชีวิต 11,177 ราย คิดเป็น 5.3% รองลงมาคือผู้ที่ใช้จักรยาน บาดเจ็บ 28,728 ราย เสียชีวิต 608 ราย คิดเป็น 2.1 ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ