xs
xsm
sm
md
lg

กรมสรรพากรยืนยันไม่ตรวจสอบภาษีร้านชิมช้อปใช้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขายสินค้าและบริการเข้าร่วมโครงการชิมช้อปใช้ เฟส 1 และเฟส 2 ซึ่งปัจจุบันประชาชนได้มีการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิครบถ้วนแล้ว 13 ล้านคน และสามารถใช้จ่ายเงินจาก G-Wallet ได้ถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.ชิมช้อปใช้.com อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการบางส่วนยังคงมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการส่งข้อมูลธุรกรรมจากมาตรการชิมช้อปใช้ให้กรมสรรพากรติดตามและตรวจสอบการจัดเก็บภาษี

กรมสรรพากรขอเรียนว่า กรมสรรพากรใช้ระบบตรวจสอบความเสี่ยง หรือระบบ RBAs (Risk based audit system) ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลจากหลายช่องทางและมีการจำแนกเกณฑ์ในการคัดเลือกรายผู้ประกอบการกลุ่มดี กลุ่มเสี่ยง โดยผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการชิมช้อปใช้ และมีการใช้ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กรมสรรพากรถือว่าผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มดี และไม่ใช่เป้าหมายในการตรวจสอบภาษี ขณะที่ผู้ประกอบการที่ใช้เงินสดจะมีความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบมากกว่า

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161 หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ