xs
xsm
sm
md
lg

สรรพากรเก็บภาษีเกินเป้า 9 พันล.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"สรรพากร” เผย ปีงบฯ 62 จัดเก็บเกินเป้ากว่า 9 พันล้านบาท ถือเป็นการจัดเก็บทะลุเป้าครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 55 เหตุจากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีวางเป้าปีงบฯ 63 จัดเก็บรายได้รวม 2.1 ล้านล้านบาท ตั้งเป้าที่จะขยายฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นเป็น 14 ล้านราย และนิติบุคคลเป็น 6 แสนรายใน 3 ปีข้างหน้า

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส อธิบดีกรมสรรพากร แถลงภายหลังประชุมผู้บริหารกรมสรรพากรทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบ
ประมาณ 63 ว่า ในปีงบประมาณ 62 กรมสรรพากรสามารถจัดเก็บรายได้เกินกว่าเป้าหมาย 9,310 ล้านบาท เทียบจากเป้าจัดเก็บรวมที่ 2.2 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นการจัดเก็บรายได้ที่สูงกว่าเป้าหมายเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปีงบประมาณ 55 อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 63 ตั้งเป้าจัดเก็บรายได้ไว้ที่ 2.116 ล้านล้านบาทส่วนสาเหตุการจัดเก็บเกินเป้าในปีงบประมาณ 62 นั้น เป็นผลมาการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
โดยฝนแง่การขยายฐานผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เพิ่มขึ้นเป็น 11.7 ล้านรายเทียบจากปีก่อนหน้าที่เคยมีทั้งสิ้น 10 ล้านราย หรือเพิ่มขึ้นราว 10% อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากรตั้งเป้าในอีก 3 ปีข้างหน้าจะขยายฐานจำนวนผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดาขึ้นเป็น 14 ล้านราย เพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในการเสียภาษีตามเกณฑ์รายได้ต่อปีที่กรมสรรพากรได้กำหนดไว้


ขณะเดียวกันกรมสรรพากรยังตั้งเป้าที่จะขยายฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นเป็น 6 แสนรายภายใน 3 ปีข้างหน้า โดยปัจจุบันจะมีจำนวนนิติบุคคลที่อยู่ในระบบ 4.6 แสนราย ทั้งนี้ การเพิ่มจำนวนผู้เสียภาษีนิติบุคคลอีกเกือบ 2 แสนรายนั้น นายเอกนิติ ย้ำว่า ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการรายย่อย

ส่วนสาเหตุการจัดเก็บเกินเป้าในปีงบประมาณ 62 นั้น เป็นผลมาการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ โดยฝนแง่การขยายฐานผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เพิ่มขึ้นเป็น 11.7 ล้านรายเทียบจากปีก่อนหน้าที่เคยมีทั้งสิ้น 10 ล้านราย หรือเพิ่มขึ้นราว 10% อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากรตั้งเป้าในอีก 3 ปีข้างหน้าจะขยายฐานจำนวนผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดาขึ้นเป็น 14 ล้านราย เพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในการเสียภาษีตามเกณฑ์รายได้ต่อปีที่กรมสรรพากรได้กำหนดไว้

ขณะเดียวกันกรมสรรพากรยังตั้งเป้าที่จะขยายฐานภาษีเงินนิติบุคคลเพิ่มขึ้นเป็น 6 แสนรายภายใน 3 ปีข้างหน้า โดยปัจจุบันจะมีจำนวนนิติบุคคลที่อยู่ในระบบ 4.6 แสนราย ทั้งนี้ การเพิ่มจำนวนผู้เสียภาษีนิติบุคคลอีกเกือบ 2 แสนรายนั้น นายเอกนิติ ย้ำว่า ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการรายย่อย

สำหรับในปีงบประมาณ 63 อธิบดีกรมกรมสรรพากร ย้ำว่า จะนำกระบวนนำร่องแนวคิด Agile มาใช้กับแผนงาน/โครงการสำคัญ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ D2RIVE ซึ่งประกอบไปด้วย 1. D-Digital Transformation การปรับเปลี่ยนกระบวนงานเพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม, 2. D- Data Analytics - การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น แผนงานการเชื่อมโยงข้อมูล (Data Integration) เพื่ออำนวยความสะดวกผู้เสียภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกรมสรรพากร3.R- Revenue Collection การเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นธรรม, 4. I-Innovation การสร้างนวัตกรรมโดยจัดทำโครงการ RD Sandbox เพื่อรองรับการนำนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ได้จากการทำ Design thinking และการประกวด Hackathon มาทดสอบในสภาพแวดล้อมจริง, 5. V- Values การพัฒนากรมสรรพากรให้เป็นองค์กรคุณธรรม โดยจัดทำแผนงานขับเคลื่อน องค์กรคุณธรรมเพื่อนำคุณธรรมของกรมสรรพากร‘ และ 6. E- Efficiency - การยกระดับประสิทธิภาพของคนและงาน เพื่อพัฒนาการทำงานของกรมสรรพากรให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...