xs
xsm
sm
md
lg

รองนายกฯ ร่วมถก สธ.เตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประเทศไทยได้มีการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มแข็ง พร้อมทั้งเร่งพัฒนาศักยภาพประเทศให้พร้อมรับมือตลอดเวลา เนื่องจากปัจจุบันยังคงพบการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ เช่น โรคไข้หวัดนกที่ยังพบในสัตว์ปีกประเทศข้างเคียง โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา จากผู้เดินทางระหว่างประเทศ รวมถึงโรคติดต่อใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ที่ประชุมวันนี้ ได้มีมติเห็นชอบ 3 เรื่องได้แก่ 1.แผนปฏิบัติการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการดำเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความมั่นคงของประเทศ พ.ศ.2560 – 2564 ซึ่งเป็นแนวคิดในการปฎิบัติงานร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม โดยมอบ 8 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศึกษาธิการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกษตรและสหกรณ์ มหาดไทย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภากาชาด และสาธารณสุข ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดังกล่าวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ พัฒนาระบบความร่วมมือ ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และข้อมูลข่าวสาร พัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ตามสมรรถนะหลักสุขภาพหนึ่งเดียว และการสื่อสารความเสี่ยง และประชาสัมพันธ์

การสนับสนุนด้านนโยบาย เรื่องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น ยา วัคซีน ชุดตรวจทางห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การป้องกันควบคุมโรค เพื่อแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ทั้งการวางแผน สนับสนุนการผลิต กำลังคน เทคโนโลยี สนับสนุนผลิตภัณฑ์ การใช้ การตลาด ซึ่งตั้งเป้าขยายสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความมั่นคงและพึ่งพาตนเองของประเทศ ทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว โดยมอบให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบจัดการความรู้และส่งเสริมการวิจัยพัฒนา จัดทำแผนการดำเนินงาน การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับรองรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ของประเทศ เสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการต่อไป

กรอบแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์สื่อสารความเสี่ยงโรคติดต่ออุบัติใหม่แก่ประชาชนได้อย่างทันเหตุการณ์ มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความเชื่อมั่น และลดความตื่นตระหนก

สำหรับมาตรการทั้ง 3 เรื่องนั้น สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่จะใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถของภาคประชาชนและประชาสังคม และตอบรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย ให้บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ของประเทศ
กำลังโหลดความคิดเห็น...