xs
xsm
sm
md
lg

ปลัด มท.ย้ำการขับเคลื่อนนโยบายหมู่บ้านละ 2 แสน ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ หรือโครงการหมู่บ้านละ 200,000 บาท เพื่อผู้มีรายได้น้อยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น กระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านทั่วประเทศ ในฐานะผู้นำท้องที่ บริหารโครงการด้วยความรอบคอบ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามกรอบเวลา อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ระมัดระวังอย่าให้เกิดการทุจริต เรียกรับเงินผลประโยชน์โดยมิชอบอย่างเด็ดขาด เพื่อพิสูจน์ศักดิ์ศรีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เห็นว่า สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คือ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ที่เป็นราชสีห์ผู้ภัก
กำลังโหลดความคิดเห็น...