xs
xsm
sm
md
lg

มท.อนุมัติงบโครงการหมู่บ้านละ 2 แสน กว่า 1.4 หมื่น ล.แล้ว

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (คปช.) หรือโครงการหมู่บ้านละ 2 แสนบาท จำนวน 74,588 หมู่บ้าน ภายในวงเงินงบประมาณไม่เกิน 1.5 หมื่นล้านบาทนั้น ตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครอง ได้มีการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ร่วมกับทุกจังหวัดอย่างใกล้ชิด ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดสรรเงินงบประมาณ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีหมู่บ้านที่ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว จำนวน 74,481 หมู่บ้าน เป็นเงิน 14,887,767,332 บาท คิดเป็น 99.80%
ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างรอโอนเงินเข้าบัญชี คาดว่าจะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีหมู่บ้านได้ทั้งหมดภายในวันที่ 13 มิถุนายน นี้ โดยโครงการส่วนใหญ่จะเป็นโครงการทางด้านสาธารณประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมการประกอบอาชีพ และด้านสังคม ตามลำดับ
กำลังโหลดความคิดเห็น...