xs
xsm
sm
md
lg

"บิ๊กจิน"เผยนายกฯ สั่งเร่งแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการ ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะว่า สิ่งที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน คือการรักษาความสงบเรียบร้อย การสร้างความรัก ความสามัคคี ขจัดความขัดแย้ง ทำงานแบบบูรณาการ เน้นการดำเนินการภายใต้แนวทาง ทำก่อน ทำจริง ทำทันที มีผลสัมฤทธิ์และยั่งยืนในรูปแบบร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ โดยแบ่งการบริหารราชการแผ่นดินเป็น 3 ระยะ
ระยะแรก วันที่ 1 กันยายน 2557 – กันยายน 2558 เป็นการสร้างความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และช่วงนี้เป็นช่วงที่ 2 เป็นการบริหารราชการแผ่นดิน และการเตรียมการปฏิรูป แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 25759
ระยะที่ 2 เมษายน 2559 – กันยายน 2559
ระยะที่ 3 ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 มุ่งเน้นการสร้างความสามัคคี ปรองดอง
ระยะที่ 4 เมษายน 2560 – มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นช่วงการส่งต่อให้รัฐบาลชุดใหม่ และช่วงที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้าย ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 เป็นต้นไป เป็นการส่งต่อการปฏิรูปประเทศ
พล.อ.อ.ประจิน กล่าวชี้แจงถึงแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหามาตรฐานการบินพลเรือน ปัญหาราคาสินค้าแพงจากภัยแล้ง ซึ่งรัฐบาลกำหนดเป็นวาระเร่งด่วน การแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังมีข้อสั่งการหลายเรื่องทั้งด้านเศรษฐกิจ การเร่งรัดการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ การชี้แจงการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ อาทิ ด้านการศึกษา ด้านแรงงาน เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...