xs
xsm
sm
md
lg

"ประยุทธ์" ใช้ ม.44 ปลด"ชาญณรงค์"พ้นเก้าอี้ผอ.สมศ.

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. ออกประกาศคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 23/2559 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือสมศ. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 ให้ นายชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสมศ. ระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว

โดยให้นายคมศร วงษ์รักษา รองผู้อำนวยการสมศ. รักษาราชการแทน จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป พร้อมให้เหตุผลว่า เพื่อให้การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก และการประเมินผลการจัดการศึกษาอันเป็นกลไกสำคัญของการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในแต่ละระดับ เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย และหลักการตามที่กำหนด

ขณะที่ศาสตราจารย์ สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า คำสั่งดังกล่าว น่าจะเกิดจากความขัดแย้งในทางนโยบาย และแนวทางการทำงาน ระหว่าง สมศ. และผู้กำกับดูแล สมศ. ซึ่งคำสั่งระงับหน้าที่ ผอ.สมศ.ครั้งนี้ น่าจะส่งผลให้การประกันคุณภาพการศึกษาต้องเลื่อนออกไปอีก 2 ปีแน่นอน เพื่อปรับปรุงรายละเอียด และปรับทิศทางการทำงานต่างๆ

รายงานข่าวแจ้งว่าว่า สมศ.เป็นหนึ่งในองค์กรที่อยู่ในข่ายที่กระทรวงศึกษาธิการกำลังปรับปรุงระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา เนื่องจากการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ.ที่ผ่านมา ขัดแย้งกับสภาพที่แท้จริงของการศึกษาไทย โดยมีสถานศึกษาถึง 70-80% ที่ผ่านการรับรองประเมินคุณภาพจาก สมศ. แต่ในภาพรวมการศึกษาไทยกลับพบว่า ด้อยคุณภาพลง
กำลังโหลดความคิดเห็น...