xs
xsm
sm
md
lg

คปภ.เผยยอด ปชช.โทรมาใช้บริการสายด่วนช่วงปีใหม่ 541 สาย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าตามที่สำนักงาน คปภ.ได้จัดเวรเจ้าหน้าที่สายด่วน คปภ.1186 ให้บริการประชาชนด้านการประกันภัยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัย ในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2559 นั้น สำนักงาน คปภ.ได้ดำเนินการตามนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของภาครัฐอย่างเคร่งครัด โดยได้ดำเนินการออกประกาศ สำนักงาน คปภ. เรื่องมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างอันดีแก่ประชาชน รวมทั้งร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัยจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบติเหตุทางถนน และเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางสายด่วน คปภ.1186 ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการข้อมูล และให้คำปรึกษาด้านการประกันภัย
โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีประชาชนใช้บริการสายด่วน คปภ. 1186 จำนวน ทั้งสิ้น 541 สาย ซึ่งประเด็นข้อหารือที่ประชาชน โทรมาสอบถามมากที่สุด 5 อันดับแรกได้แก่ ข้อหารือเกี่ยวกับเงื่อนไขกรมธรรม์รถภาคบังคับและภาคสมัครใจ จำนวน 119 สาย ข้อหารือเกี่ยวกับเงื่อนไขความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรายย่อย (ประกันภัย 200 และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ) จำนวน 101 สาย ข้อหารือเรื่องการยกเลิกกรมธรรม์ จำนวน 83 สาย ข้อหารือเรื่องการตรวจสอบข้อมูลการจัดทำประกันภัยรถ จำนวน 37 สาย และข้อหารือเกี่ยวกับข้อมูลการติดต่อสำนักงาน คปภ. ในส่วนภูมิภาคและบริษัทประกันภัย จำนวน 33 สาย
กำลังโหลดความคิดเห็น...