xs
xsm
sm
md
lg

ขุนคลังมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นให้บริษัทที่เป็นแบบอย่างที่ดี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ปี 2557 ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดขึ้นเพื่อสร้างบรรทัดฐาน และเป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบธุรกิจประกันภัย
นายอภิศักดิ์ กล่าวว่า การประกันภัยถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นคงในชีวิต และทรัพย์สินให้กับประชาชน รวมถึงเป็นแหล่งระดมเงินทุนในการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ โดยไตรมาส 2 ปี 2558 ธุรกิจประกันภัยมีสินทรัพย์ลงทุนมากกว่า 2.32 ล้านบาท มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้น 363,590 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 2.25 จากระยะเดียวกันของปีก่อน
ทั้งนี้ จากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยมีความเข้มเเข็งพึ่งพาตัวเองได้ผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยจะเร่งรัดการเบิกจ่ายของภาครัฐให้เร็วขึ้นภายใน 3 เดือนสุดท้ายของปีนี้ บริษัทประกันสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลได้ด้วยการพัฒนาประกันภัย สำหรับประชาชนที่มีรายได้น้อย โดยการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยรายย่อยให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชน เช่น กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ กรมธรรม์ประกันภัย 200
สำหรับปีนี้มีรางวัลรวมทั้งสิ้น 11 ประเภท 58 รางวัล เช่น รางวัลบริษัทประกันภัยดีเด่น ตัวแทนนายหน้าประกันภัยดีเด่น อาสาสมัครประกันภัยดีเด่น และยุวชนประกันภัยดีเด่น โดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นประจำปี 2557 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 รองลงมาเป็นบริษัทไทยประกันชีวิต และ บริษัทกรุงเทพประกันภัย
กำลังโหลดความคิดเห็น...