xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

วันนี้ เวลา 15.11 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการจิตอาสาป้องกันเอดส์ เทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ครั้งที่ 6 ณ หอประชุมสุภรณ์ วีรวรรณ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

อนึ่ง เมื่อวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 07.56 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนัก ดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ไปยังโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล ของโครงการพัฒนาดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทรงติดตามผลวิจัยการปรับปรุงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล แพะพันธุ์ลูกผสม 3 สาย และแพะพันธุ์บาร์บารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการเพื่อผลิตแพะที่มีความแข็งแรง ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี และใช้ประโยชน์ได้ทั้งเนื้อและน้ำนม สำหรับส่งเสริมให้แก่เกษตรกรต่อไป

ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรแปลงผักของราษฎรที่เข้าร่วมโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อน ที่บ้านนางบัวผัด กำแพง เลขที่ 100 หมู่ที่ 5 บ้านเมืองรวง ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ช่วยดูแลวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก และรับซื้อผลผลิต ทำให้มีรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายผักและเมล็ดพันธุ์ผัก

เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านสันทางหลวง ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ทรงเยี่ยมสมาชิกโครงการ “ซอยนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน” โดยสมาชิกเน้นปลูกบวบเหลี่ยม ถั่วฝักยาวพันธุ์ลายเสือจักรพันธ์ เบอร์ 1 ฟักทองพันธุ์โอโตะ และน้ำเต้า ไว้บริโภคและเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อ หลังการปลูกพบว่าให้ผลผลิตดี จึงส่งเมล็ดพันธุ์จำหน่ายให้กับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังได้รับเมล็ดพันธุ์พระราชทาน เช่น มะม่วงสามฤดู มะกอก ขี้เหล็ก และลูกหว้า ไปปลูกในซอยและข้างถนน พร้อมปลูกผักปลอดสารพิษในบริเวณบ้าน และในแปลงรวมที่ศูนย์เรียนรู้บ้านสันทางหลวง รวมถึงเลี้ยงไก่กระดูกดำ

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าในการก่อสร้างอาคารบรรจุผักปลอดภัยของชุมชน รวมทั้งจัดตั้งกลุ่มผู้บรรจุผักปลอดภัยของชุมชน รวมทั้งจัดตั้งกลุ่มผู้บรรจุผักปลอดภัยชุมชน ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่คัดบรรจุผักที่ได้มาตรฐานการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกผักพื้นบ้านปลอดสารเคมี

ในช่วงบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 จำนวน 3 ชนิด คือ ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ เบอร์ 1 และพริกขี้หนูปู่เมธ เบอร์ 1 ตามที่มูลนิธิชัยพัฒนา และกรมวิชาการเกษตรได้ขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทอดพระเนตรภาพถ่ายพื้นที่โครงการมุมสูง และงานสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ รวมทั้งเกมออนไลน์ฝึกทักษะสำหรับเยาวชนที่เข้ามาเข้าชมนิทรรศการ

เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโรงคัดแยกเมล็ดพันธุ์ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย และแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 โดยเป็นการนำพืชพันธุ์พื้นเมืองในภาคเหนือ อาทิ มะเขือเทศ พริก แตงกวา ฟักทอง มาทดลองปลูกและปรับปรุงสายพันธุ์ เพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร และมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนานำไปจำหน่าย

เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินของศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โอกาสนี้ ทรงปลูกต้นสิรินธรวัลลี และทอดพระเนตรสวนสมุนไพรหายาก ต่อจาก เสด็จพระราชดำเนินไปโรงงานผลิตน้ำมัน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงงานฯ และทรงทดลองทำผลิตภัณฑ์ “น้ำมันพืชสกัดเย็น 3 สหาย” ซึ่งเป็นน้ำมันผสม 3 ชนิด จากน้ำมันงาม้อน น้ำมันเมล็ดชา และน้ำมันไนเจอร์

เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรร้านขายของที่ระลึกจากเมล็ดชา และทรงประกอบอาหาร “สปาเก็ตตี้เมล็ดชา” ด้วย สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
กำลังโหลดความคิดเห็น...