xs
xsm
sm
md
lg

รองเลขาฯ มกอช.คาดแนวโน้มการค้าชายแดนขยายตัวเพิ่มขึ้น

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ภาพรวมประเทศไทยส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปทั่วโลกคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1 ล้านล้านบาท โดยในจำนวนนี้ค้าขายกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ คิดเป็นมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาท หรือประมาณ 1 ใน 4 ของการส่งออกรวม และนำเข้าสินค้าจากอาเซียนประมาณ 1 แสนล้านบาท ซึ่งอาเซียนเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยในปัจจุบัน
สำหรับการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ ที่มีพรมแดนติดกัน ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย มีมูลค่าการค้าระหว่างกันประมาณ 1 แสนล้านบาท และคาดว่าแนวโน้มการค้าขายแนวชายแดนในอนาคตจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ สินค้าสำคัญที่ส่งออกตามด่านชายแดน ได้แก่ ผัก ผลไม้ น้ำตาลทราย เนื้อไก่ และเนื้อหมู ส่วนสินค้าเกษตรที่ประเทศไทยนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ถั่ว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และกุ้ง
รองเลขาธิการ มกอช. กล่าวด้วยว่า ยอดการค้าตามแนวชายแดนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น เนื่องจากความร่วมมือในการขจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน ดังนั้น อาเซียนจึงยังเป็นเป้าหมายสำคัญของประเทศไทย ส่วนการเตรียมความพร้อมบริเวณด่านชายแดนที่ผ่านมา มีการดำเนินการตามกฎหมายเฉพาะด้าน ซึ่งปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะบูรณาการด่านทั้ง 3 ประเทศ ได้แก่ ด่านตรวจพืช ด่านตรวจสัตว์ และด่านตรวจสัตว์น้ำ เข้าด้วยกัน ผ่านการเชื่อมโยงทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...