xs
xsm
sm
md
lg

ชาวไร่อ้อยยื่นหนังสือผู้ว่าฯ ตาก ขอเงินชดเชยค่าอ้อย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ที่บริเวณถนนสายเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นายก่อเกียรติ ทรัพย์สาร แกนนำกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกอ้อย เพื่อผลิตเอทานอล ในพื้นที่ 3 อำเภอชายแดนของจังหวัดตาก ได้ยื่นหนังสือต่อนายสมชัยฐ์ หายตันย์ติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการ จ.ตาก เพื่อขอรับเงินค่าชดเชยราคาอ้อย ที่ผลิตเอทานอล ในการเพิ่มแรงจูงใจให้กับเกษตรกร ในราคาตันละ 200 บาท ตามแนวทางที่รัฐบาลที่ผ่านมาเคยจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเมื่อปีการผลิต 2554 / 2555 และเป็นไปตามแผนบูรณาการพัฒนากลุ่มแม่ตาว จำนวน 833 ราย ปริมาณต้นอ้อย 296,097.13 ตัน จำนวนเงินชดเชย 59,214,988 บาท และในปีนี้ปริมาณอ้อยเข้าหีบปีการผลิต 2556 / 2557 จำนวนชาวไร่ 719 ราย ปริมาณต้นอ้อย 293,509.55 ตัน จำนวนเงินชดเชย 58,697,622 บาท รวมปริมาณต้นอ้อยปีการผลิต 2555/2556 และการปีการผลิต 2556 / 2557 รวมผลผลิตทั้งสิ้น 589, 606.68 ตัน รวมเป็นเงินชดเชยทั้งสิ้น จำนวน 117,912,650 บาท
ในหนังสือระบุว่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนแคดเมียม เป็นไปตามแผนบูรณาการ และแผนที่ทางราชการได้วางไว้ในการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว ปี 2553 - 2557 เพื่อเป็นการตัดห่วงโซ่อาหาร เกษตรกรจึงเลิกปลูกข้าว หันมาปลูกอ้อยเพื่อผลิตเอทานอล ขณะเดียวกันก็ประสบปัญหาเรื่องราคาการรับซื้อต่ำกว่าต้นทุนการผลิตทำให้ประสบปัญหาขาดทุนมาตลอด จึงขอความอนุเคราะห์มายัง จ.ตาก
กำลังโหลดความคิดเห็น...