xs
xsm
sm
md
lg

เครือข่ายองค์กรชุมชนออกยุทธศาสตร์สวัสดิการชุมชน-ดัน พ.ร.บ.รองรับ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นางสาวพรรณทิพย์ เพชรมาก รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดเผยว่า เครือข่ายองค์กรชุมชนเตรียมประกาศยุทธศาสตร์สวัสดิการชุมชน ปี 2557-2561 พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากภาคีต่างๆ และรับมอบนโยบายจากรัฐบาลในระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายนนี้ ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดยพันธกิจของยุทธศาสตร์คือ ขยายพื้นที่และพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรสวัสดิการชุมชน เสริมสร้างขบวนสวัสดิการชุมชนและเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในทุกระดับ พัฒนาระบบข้อมูล การจัดการความรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้สวัสดิการชุมชน และพัฒนานโยบายสาธารณะสวัสดิการชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่น จังหวัด และระดับชาติ

รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าวว่า เครือข่ายองค์กรชุมชนตั้งเป้าหมายภายในปี 2561 ว่า จะต้องมีสมาชิกสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 10 ล้านคน มีกองทุนสวัสดิการครอบคลุมพื้นที่ 95 เปอร์เซ็นต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองทุนสวัสดิการร้อยละ 80 มีระบบบริหารจัดการที่ดี และ 50 เปอร์เซ็นต์ ของกองทุนสวัสดิการสามารถพึ่งตนเองได้

ทั้งนี้ ต้องการให้การพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นเรื่องที่ข้ามพ้นจากเรื่องของการเมือง เพราะนโยบายนี้เป็นเรื่องของการยกระดับการพัฒนาของภาคประชาชนอย่างแท้จริง

นางมุกดา อินต๊ะสาร ประธานร่วมคณะทำงานสวัสดิการชุมชนระดับชาติ กล่าวว่า ในการประกาศยุทธศาสตร์สวัสดิการชุมชนจะเรียกร้องผลักดันให้มีการออก พรบ.สวัสดิการชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ยอมรับว่า การตัดงบประมาณสนับสนุนกองทุนสวัสดิการในปีงบประมาณ 2557 จะกระทบต่อกองทุนสวัสดิการชุมชนซึ่งอยู่ระหว่างจัดตั้งใหม่
กำลังโหลดความคิดเห็น