xs
xsm
sm
md
lg

ร้อยเรียงเรื่องราว "พระปิยมหาราช" พระพุทธเจ้าหลวงในดวงใจชาวไทย ผ่านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๕

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


น้อมรำลึก ร.๕ ผ่านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
อีกหนึ่งสถานที่ที่พสกนิกรชาวไทยสามารถร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ผู้ทรงได้รับยกย่องให้เป็น "พระปิยมหาราช" และยังสามารถเรียนรู้เรื่องราวพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจมากมายที่พระองค์ได้ทรงทำเพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองได้อย่างดียิ่งก็คือ "นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕"

"นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕" จัดแสดงอยู่ในตึกถาวรวัตถุ อาคารยาวสีแดงโดดเด่นริมสนามหลวง บริเวณถนนหน้าพระธาตุ ข้างวัดมหาธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นอาคารที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โปรดฯ ให้สร้างขึ้นเป็นสังฆิกเสนาสน์สำหรับมหาธาตุวิทยาลัย แต่การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จในรัชกาลของพระองค์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลี่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างต่อจนเสร็จ และพระราชทานให้เป็นที่ตั้งหอพระสมุดสำหรับพระนคร พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดตึกถาวรวัตถุเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2459 ต่อมากรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อปี 2520

ด้านในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

พระบรมฉายาลักษณ์ในห้องปิยมหาราช
สำหรับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้จัดขึ้นเนื่องในโอกาส 100 ปีแห่งการสวรรคตของพระองค์เมื่อ 23 ตุลาคม 2553 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ในการปฏิรูปประเทศทุกด้าน เพื่อให้ไทยรักษาความเป็นเอกราช และเพื่อความเป็นประเทศที่เจริญทันสมัย

ภายในอาคารแบ่งออกเป็นห้องจัดแสดงต่างๆ เริ่มจาก "ห้องปิยมหาราช" จัดแสดงภาพพระบรมฉายาลักษณ์เก่าแก่ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "ห้องราชเคียงประชา" จัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระองค์ในการปฏิรูปสังคมให้มีความเสมอภาคโดยเฉพาะการเลิกทาสทำให้ราชการเป็นไทยแก่ตัว นอกจากนั้นยังทรงปฏิบัติพระองค์เยี่ยงสามัญชนในการเสด็จประพาสต้นเพื่อสอดส่องดูแลสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างใกล้ชิด

ห้องราชเคียงประชา

ห้องธำรงเอกราช
"ห้องธำรงเอกราช" จัดแสดงพระราชกรณียกิจด้านการปฏิรูปภายในประเทศ และการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศ ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรือง สามารถดำรงรักษาความเป็นเอกราช "ห้องสยามใหม่" จัดแสดงภาพบ้านเมืองในรัชสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่ได้มีการวางรากฐานกิจการด้านสาธารณูปโภคของไทยทุกด้าน อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาบ้านเมืองต่อมาทุกยุคทุกสมัย

"ห้องมรดกสถาปัตยกรรมของสยาม" จัดแสดงแบบจำลอง 3 มิติของสถาปัตยกรรมสำคัญ 5 แห่งที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของอาคารประเภทต่างๆ "ห้องมรดกความทรงจำของโลก" จัดแสดงตัวอย่างสำเนาเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกเมื่อปี 2552

แบบจำลอง 3 มิติของสถาปัตยกรรมสำคัญในห้องมรดกสถาปัตยกรรมของสยาม

บรรยากาศภายในของตึกถาวรวัตถุ
นอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของ "หอสมุดปิยมหาราชรฤก" โดยในปี 2558 กรมศิลปากรได้ปรับปรุงพื้นที่ด้านทิศเหนือของตึกถาวรวัตถุให้เป็นหอสมุดปิยมหาราชรฤกเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลสำหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัยพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆ เช่น การบริหารราชการแผ่นดินความสัมพันธ์กับต่างประเทศ รวมทั้งการศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตไทยในรัชกาล นอกจากนั้นยังเป็นการระลึกถึงความเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ของตึกถาวรวัตถุเมื่อครั้งเป็นหอพระสมุดสำหรับพระนคร มีหนังสือให้บริการรวม 4,500 เล่ม

ผู้ที่อยากศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่พระองค์ได้ทรงทำเพื่อประเทศชาติ สามารถมาชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ตึกถาวรวัตุ ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยเปิดให้บริการในวันพุธ-อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์-อังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้บริการในเวลา 09.00-16.00 น.โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องประตูงดงาม

ทางเข้าสู่ห้องจัดนิทรรศการ

อาคารถาวรวัตถุ
..................................

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR

ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Travel MGR
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...