xs
xsm
sm
md
lg

ที่พึ่งคนนนท์ 18 ศูนย์ช่วยเหลือฯโควิด-19 นนทบุรี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


โรงทานวัดโตนด
นนทบุรีจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชจำนวน 18 แห่ง

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบทำให้ผู้ประกอบธุรกิจห้างร้านต่างๆ ในประเทศไทยซบเซา ขาดเงินทุนหมุนเวียน จนทำให้พนักงานในกิจการต่างๆ ต้องตกงาน หรือถูกพักงาน ขาดรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว

โรงทานวัดโพธิ์เผิอก (ภาพ : มนต์ธรรม ชำระจิต)
สมเด็จพระสังฆราชทรงพระดำริให้วัดต่างๆ ทั่วประเทศจัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความลำบากในสถานการณ์โรคระบาดนี้ โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย โดยทรงพระดำริว่า วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมานับแต่โบราณ จึงสมควรให้วัดที่มีศักยภาพเพียงพอช่วยอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบาก

ตามพระดำรินี้ จังหวัดนนทบุรีจึงได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 18 แห่งด้วยกัน ดังนี้

1. วัดพุทธปัญญา ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี ตั้งแต่ 08.00 น. เป็นต้นไป
2. วัดสังฆทาน ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี เวลา 11.00-13.00 น. จนถึงสิ้นเดือนเมษายน
3. วัดบางขวาง ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี เฉพาะเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-13.00 น.ถึงสิ้นเดือนเมษายน
4. วัดชลอ ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เวลา 11.00-13.00 น.
5. วัดโตนด ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เวลา 11.00-13.00 น. ถึงสิ้นเดือนเมษายน
6. วัดสักใหญ่ ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เวลา 11.00-13.00 น. เวลา 11.00-13.00 น.
7. วัดโพธิ์เผือก ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 17.00-18.00 น. ถึงสิ้นเดือนเมษายน
8. วัดเชิงกระบือ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เวลา 10.15 น. เป็นต้นไป ถึงสิ้นเดือนเมษายน

โรงทานวัดเล่งเน่ยยี่ 2 (ภาพ : เพจวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์)
9. วัดบางอ้อยช้าง ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เวลา 11.45 น. เป็นต้นไป ถึงสิ้นเดือนเมษายน
10. วัดซองพลู ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ถึงสิ้นเดือนเมษายน
11.วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ถึงสิ้นเดือนเมษายน
12. วัดหูช้าง ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 15.00 น. เป็นต้นไป ถึงสิ้นเดือนเมษายน
13. วัดศรีประวัติ ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 15.30 น. เป็นต้นไป ถึงสิ้นเดือนเมษายน
14. วัดใหม่ผดุงเขต ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 16.15 น. เป็นต้นไป ถึงสิ้นเดือนเมษายน
15. วัดไทรใหญ่ ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เวลา 10.30-13.00 น. ถึงวันที่ 15 เมษายน
16. วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (เล่งเน่ยยี่ 2) ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11.00-13.00 น. ถึงสิ้นเดือนเมษายน
17. วัดบางเลนเจริญ ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
18. วัดบ่อ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ทุกวันพระ 17.00-18.00 น.....................................................................................................


สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGRSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...