xs
xsm
sm
md
lg

รู้ไว้ได้ประโยชน์ ยกเลิกการเดินทางก่อนกี่วัน ได้รับเงินคืนเท่าไหร่ ?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

Youtube :Travel MGR


กรมการท่องเที่ยว แจงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว กรณีนักท่องเที่ยวยกเลิกการเดินทางนำเที่ยว เพื่อเป็นแนวทางในการขอเงินคืนจากผู้ประกอบการ

พิษจากวิกฤติไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบการภาคการท่องเที่ยวในหลายมิติ นอกจากนี้ยังทำให้ผู้ที่ซื้อทัวร์ หรือบริการนำเที่ยว ได้ยกเลิกทริปการเดินทางเป็นจำนวนมาก

ด้วยเหตุนี้ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้ออกมาให้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว กรณีนักท่องเที่ยวยกเลิกการเดินทาง (เฉพาะซื้อบริการนำเที่ยว) ดังนี้

-แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวน*
-แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 15 วัน คืนเงินครึ่งราคา*
-แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงิน

ทั้งนี้จำนวนเงินที่คืน เป็นจำนวนเงินหลังผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง (มีหลักฐานการจ่าย) ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ

โดยหลักเกณฑ์นี้ อ้างอิงจากจากประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ.2553

อย่างไรก็ดีหากนักท่องเที่ยวผู้กระกอบการไม่ทำตามเงื่อนไข หรือปัญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังข่าว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2219-4025 (ในเวลาราชการ) หรือที่ DOT Call Center 0-2401-1111 (24 ชม.)

....................................................................................................

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ.2553

เพื่อให้ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานแบบสากล เป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2553 ไว้ดังนี้

ข้อ 1 ระบุไว้ว่า ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมีเหตุตามมาตรา 28 ที่จะขอเงินค่าบริการที่ชำระไว้แล้วคืน ให้นักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และเมื่อนักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวในอัตรา ดังต่อไปนี้ 1.ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละหนึ่งร้อยของเงินค่าบริการ

2 ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยวให้คืนในอัตราร้อยละห้าสิบของเงินค่าบริการ และ 3 ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ

ข้อ 2 ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวต่อไปนี้ ให้นำมาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเรียกจากนักท่องเที่ยวไม่ได้ ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว แสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี้ 1.ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 2.ค่ามัดจำของบัตรโดยสารเครื่องบิน และ 3.ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ

ข้อ 3 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวไม่คืนเงินค่าบริการที่นักท่องเที่ยวได้ชำระไว้ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 และข้อ 2 หรือคืนน้อยกว่า ให้นักท่องเที่ยวร้องเรียนต่อนายทะเบียนตามมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป (ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2553)
....................................................................................................


สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook :Travel @ Manager


ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Travel MGRกำลังโหลดความคิดเห็น