xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวจริง! คืนเงินนักท่องเที่ยว กรณีไม่สามารถเดินทางได้จากเหตุ COVID-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย แจงราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์ของการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว โดยเป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดอัตราเงินค่าบริการที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจ่ายคืนให้แก่นักท่องเที่ยว กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้หรือมีเหตุให้ต้องยกเลิกการนำเที่ยวตามที่ได้โฆษณาไว้

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง คืนเงินนักท่องเที่ยว กรณีไม่สามารถเดินทางได้จากเหตุ COVID-19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับโดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดอัตราเงินค่าบริการที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจ่ายคืนให้แก่นักท่องเที่ยว กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้เฉพาะตัวหรือมีเหตุให้ต้องยกเลิกการนำเที่ยวตามที่ได้โฆษณาไว้ โดยมิใช่ความผิดของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติไว้ อันจะทำให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ในกรณีมีเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้เฉพาะตัว ให้นักท่องเที่ยว แจ้งความประสงค์ขอรับเงินค่าบริการคืนจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวในอัตรา ดังต่อไปนี้

1. ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละหนึ่งร้อยของเงินค่าบริการ

2. ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละห้าสิบของเงินค่าบริการ

3. ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตามประกาศของราชกิจจานุเบกษา ได้ที่ https://bit.ly/2TN67Li และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.mots.go.th หรือโทร. 02 2831500


กำลังโหลดความคิดเห็น