xs
xsm
sm
md
lg

PM2.5

ค่าฝุ่นในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก - ปานกลาง
ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ 07:00 น สรุปดังนี้ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก - ปานกลาง>ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ด
เช้านี้ค่าฝุ่นในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก - ปานกลาง
ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ 07:00 น สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก - ปานกลาง>ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์
เช้านี้ค่าฝุ่นในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก - ปานกลาง
ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ 07:00 น สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก - ปานกลาง>ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์
เช้านี้ค่าฝุ่นในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก - ปานกลาง
ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2567 ณ 07:00 น สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก - ปานกลาง>ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ด
เช้านี้ค่าฝุ่นในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ในระดับดีมาก - ปานกลาง
ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2567 ณ 07:00 น สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก - ปานกลาง>ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ด
ชี้ช่อง 2,361 อปท. ยกร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติฯ งบฯ67 "เพิ่มเติม" ภารกิจถ่ายโอนดับไฟป่า หลังได้รับเจียด เงินอุดหนุนรัฐ 50 ล้าน!
ชี้ช่อง 2,361 อปท. ยกร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติฯ งบฯ67 "เพิ่มเติม" ภารกิจถ่ายโอนดับไฟป่า หลังได้รับเจียด เงินอุดหนุนรัฐ 50 ล้าน!
ชี้ช่อง 2,361 อปท. ใน 66 จังหวัด ยกร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติฯ งบประมาณปี 67 เพิ่มเติม ตามภารกิจถ่ายโอนการป้องกันและควบคุมไฟป่า ของ อปท. หลัง มหาดไทย เพิ่งเจียดงบอุดหนุน 66 จังหวัด จิ๊บๆ 50 ล้าน ย้ำให้ปฏิบัติตามแนวทางสู้ไฟป่า ฉ
เช้านี้ค่าฝุ่นในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนใหญ่อยู่ระดับดีมาก - ปานกลาง
ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ณ 07:00 น สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก - ปานกลาง>ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ด