xs
xsm
sm
md
lg

โรงพยาบาลมหาสารคาม

ปลื้มโครงการต้นแบบเกษตรอินทรีย์ยุค4.0สำเร็จ   เกษตรกรมีตลาดรองรับทั้งรายได้สูงขึ้น
ปลื้มโครงการต้นแบบเกษตรอินทรีย์ยุค4.0สำเร็จ เกษตรกรมีตลาดรองรับทั้งรายได้สูงขึ้น
 
ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสังคม มข. จัดอบรมโครงการชุมชนต้นแบบสินค้าเกษตรอินทรีย์ยุค 4.0 มุ่งถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่การผลิต แปรรูป และการตลาด ด้านเกษตรกรรับหลังร่วมโครงการพบมีอาชีพมั่นคง มีตลาดแน่นอนและรายได้สูงขึ้น
 

ภูมิภาค