xs
xsm
sm
md
lg

คณะทูตานุทูต

ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสตอบคณะทูต 130 ประเทศ จะส่งเสริมสัมพันธไมตรีให้เจริญงอกงามและธำรงยั่งยืนสืบไป
ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสตอบคณะทูต 130 ประเทศ จะส่งเสริมสัมพันธไมตรีให้เจริญงอกงามและธำรงยั่งยืนสืบไป
 
วันนี้ (6 พ.ค.62) เวลา 17.34 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศใ
 

ทันเหตุการณ์