xs
xsm
sm
md
lg

"เจดีฟู้ด" ยื่นไฟลิ่งขาย IPO จำนวน 150 ล้านหุ้น เล็งเข้า SET

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บมจ.เจดีฟู้ด (JDF) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 150,000,000 หุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท/หุ้น และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพื่อนำเงินไปชำระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีบริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

JDF เป็นผู้พัฒนาสูตรและผลิตเครื่องปรุงรสอาหาร (Food Seasoning) ตามความต้องการของลูกค้า (Made to Order) โดยให้คำปรึกษาในการผลิตสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบส่วนผสมในการปรุงอาหารของลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร นอกจากนี้ บริษัทยังรับจ้างผลิตขนมขบเคี้ยวประเภทมะพร้าวอบกรอบออแกนิกความต้องการของลูกค้า (OEM) ภายใต้ตราสินค้าเฉพาะ (Private Label) ให้แก่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในต่างประเทศ

สำหรับสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ตรา GOODEATS ซุปกึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ตรา กินดี หรือ Kin Dee ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ตรา Crispconut ผลิตภัณฑ์มะพร้าวอบกรอบ ผลิตภัณฑ์ตราโอเค หรือ OK

ช่วงปลายปี 63 บริษัทได้เริ่มการผลิตโรงงานแห่งใหม่บนพื้นที่ 33 ไร่ ใน จ.สมุทรสาคร โดยบริษัทได้นำระบบควบคุมกึ่งอัตโนมัติ (Semi--Automation) ด้านอุตสาหกรรมและเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต ทำให้มั่นใจได้ถึงความสามารถที่จะผลิตสินค้าเปี่ยมคุณภาพแก่ผู้ประกอบการได้อย่างรวดเร็ว

ด้านแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต บริษัทยังคงมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของตลาด โดยการพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ (Functional Products) เพิ่มเติมจากคุณประโยชน์ทางโภชนาการของอาหารทั่วไป เช่น อาหารที่มีส่วนผสมของโปรตีน เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทลงทุนเครื่องจักรผลิตโปรตีนอบกรอบและผักผลไม้อบกรอบ สำหรับการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Products) คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ภายในไตรมาส 1/65

บริษัทยังอยู่ระหว่างการวิจัยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืช (Plant-based Products) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้าซึ่งมีแนวโน้มจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเป้าหมายในระยะยาวมุ่งเน้นการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพให้เหมาะกับกลุ่มผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของตลาด อีกทั้งมีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดร้านอาหารจานด่วน รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป โดยจะเริ่มจากการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์แป้งชุดทอดสำเร็จรูป (Batter Mix) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร หรือร้านอาหารขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการขยายฐานลูกค้าในกว้างมากขึ้นในอนาคต

ณ วันที่ 13 ส.ค.บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท จากเดิม 190 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จัดสรรขายผู้ถือหุ้นเดิม 70,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขาย IPO

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย กลุ่มครอบครัวหอสัจจกุล ถือหุ้นจำนวน 337,500,000 หุ้น คิดเป็น 75% ภายหลังเสนอขายหุ้น IPO จะลดสัดส่วนลงเหลือ 56.25% และ น.ส.รัตนา เอี้ยประเสริฐศักดิ์ จำนวน 112,500,000 หุ้น คิดเป็น 25% จะลดสัดส่วนลงเหลือ 18.75%

ผลประกอบการในช่วงปี 61-63 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 644.21 ล้านบาท 661.45 ล้านบาท และ 592.18 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่กำไรสุทธิมีจำนวน 118.08 ล้านบาท 106.10 ล้านบาท และ 57.20 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งการลดลงของอัตรากำไรสุทธิเกิดขึ้นจากการลดลงของอัตรากำไรขั้นต้นและการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าเสื่อมราคาและค่าด้อยค่าสินทรัพย์

ส่วนงวด 6 เดือนแรกของปี 64 บริษัทมีรายได้รวม 274.92 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 280.45 ล้านบาท จากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่นเดียวกับกำไรสุทธิ 13.37 ล้านบาท ลดลงจาก 28.03 ล้านบาท ตามการลดลงของรายได้จากการขาย และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายเกิดจากการย้ายโรงงานใหม่ เพื่อรองรับการการผลิตที่มากขึ้นและเติบโตของธุรกิจในอนาคต

ณ วันที่ 30 มิ.ย.64 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 873.83 ล้านบาท มีหนี้สินรวมจำนวน 404.47 ล้านบาท และส่วนผู้ของถือหุ้นที่ 469.37 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น


กำลังโหลดความคิดเห็น