xs
xsm
sm
md
lg

ตลท.รับหลักทรัพย์ TFM เข้า SET เทรดวันแรก 29 ต.ค.หมวดธุรกิจการเกษตร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บมจ.ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ อาหารกุ้ง อาหารปลา อาหารสัตว์บก พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 29 ต.ค.นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 6,750 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "TFM"

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ.ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจการเกษตร โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "TFM" ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564

TFM ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เศรษฐกิจ และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ได้แก่ อาหารกุ้ง อาหารปลา และอาหารสัตว์บก บริษัทมีกำลังการผลิตอาหารสัตว์รวมเท่ากับ 273,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ TFM เป็นบริษัทย่อย และเป็นบริษัทแกนนำ (Flagship) ในการดำเนินธุรกิจอาหารสัตว์น้ำของกลุ่ม บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU)

TFM มีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท โดยเสนอขายหุ้น 109.3 ล้านหุ้น ประกอบด้วย

(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุน 90 ล้านหุ้น (2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย TU 19.3 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลพินิจผู้จัดจำหน่าย 40.41 ล้านหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน 50 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณ 16.4 ล้านหุ้น และกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของ TU 2.5 ล้านหุ้น ในระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2564 ในราคาหุ้นละ 13.5 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 1,215 ล้านบาท จากมูลค่าเสนอขาย 1,475.55 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 6,750 ล้านบาท ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) เท่ากับ 21.7 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ถึงไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ซึ่งเท่ากับ 311.1 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขาย IPO คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น (fully diluted EPS) เท่ากับ 0.60 บาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ (TFM) เปิดเผยว่า TFM มุ่งเน้นพัฒนาสูตรการผลิต และกระบวนการผลิตอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่อง สร้างความแตกต่างและยกระดับมาตรฐานคุณภาพให้ผลิตภัณฑ์ เพื่อการเป็นผู้นำในธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ โดยเน้นตลาดในประเทศเป็นหลักและอยู่ระหว่างขยายสู่ประเทศอินโดนีเซีย และปากีสถาน บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนมาเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทฯ

โดยจะลงทุนในเครื่องจักร และการก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่ที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจะเน้นการผลิตและจำหน่ายอาหารกุ้งเป็นหลัก นอกจากนี้ เงินที่ได้จากการระดมทุนยังจะช่วยปรับโครงสร้างทางการเงินจากการชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

TFM มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ต่อปี โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยจำนวนปันผลต้องไม่เกินกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

ทั้งนี้ หลัง IPO TFM จะมีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรก ได้แก่ TU ถือหุ้น 51% กลุ่มนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ถือหุ้น 11.84% และนายบรรลือศักร โสรัจจกิจ ถือหุ้น 3.1%

ผู้ลงทุนและผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.thaiunionfeedmill.com และ www.set.or.th


กำลังโหลดความคิดเห็น