xs
xsm
sm
md
lg

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืน ได้รับรางวัลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ฯ ในงาน Best Bond Awards 2020

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ได้รับรางวัลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยในงาน Best Bond Awards 2020

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ได้รับรางวัลจากงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 หรือ Best Bond Awards 2020 ที่จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา โดยได้รับรางวัลในสาขา Environmental, Social and Governance Bond (ESG Bond) ภาครัฐ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ตราสารหนี้ภาครัฐที่ออกภายใต้กรอบการระดมทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืน (Green, Social, Sustainable Financing Framework) ซึ่งเป็นที่ยอมรับและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ลงทุน โดยมีสถาบันการเงิน 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมรับรางวัลในครั้งนี้ด้วยในฐานะผู้จัดจำหน่ายพันธบัตรรุ่นดังกล่าว


นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังได้มีการมอบรางวัล Ministry of Finance Awards (MOF Awards) จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ 1) Best Primary Market Contributor มอบให้แก่สถาบันการเงินคู่ค้าพันธบัตรของกระทรวงการคลังที่ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลในตลาดแรกสูงสุดในปี 2563 ซึ่งสถาบันการเงินที่ได้รับรางวัลคือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2) Best Secondary Market Contributor มอบให้แก่สถาบันการเงินคู่ค้าพันธบัตรของกระทรวงการคลังที่มีมูลค่าธุรกรรมซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลในตลาดรองสูงสุดในปี 2563 ซึ่งสถาบันการเงินที่ได้รับรางวัลคือ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 3) MoF's Sustainability Bond Contributor มอบให้แก่นักลงทุนที่ได้รับจัดสรร Sustainability Bond ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกและจัดหาสูงสุด ซึ่งองค์กรที่ได้รับรางวัลคือ ธนาคารออมสิน และ 4) COVID-19 Financing Contributor มอบให้แก่สถาบันการเงินที่มีสัดส่วนการให้กู้เงินภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงินโควิด-19 สูงสุด ซึ่งสถาบันการเงินที่ได้รับรางวัลคือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


ทั้งนี้ สบน. ขอขอบคุณนักลงทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีส่วนร่วมให้การออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของรัฐบาลที่ผ่านมาประสบความสำเร็จ และขอแสดงความยินดีกับสถาบันการเงินที่ได้รับรางวัลโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ร่วมตลาดเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยต่อไป

สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร.0-2271-7999 ต่อ 5821 หรือ 5817


กำลังโหลดความคิดเห็น...