xs
xsm
sm
md
lg

ซีไอเอ็มบีไทยเตรียมขาย Social Bond การเคหะฯ 3 พันล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ออกพันธบัตรเพื่อสังคม (Social Bond) วงเงิน 3,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี ดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี เพื่อลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้เข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) โดยมีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตร

นายกนต์ธีร์ ประเสริฐวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารตลาดตราสารหนี้ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) 
กล่าวว่า ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรเพื่อสังคมของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 วงเงิน 3,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี ซึ่งกระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และการเคหะแห่งชาติได้คัดเลือกธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรในครั้งนี้

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติได้ออกพันธบัตรเพื่อสังคม พ.ศ.2563 วงเงิน 6,800 ล้านบาท เมื่อเดือนกันยายน 2563 และในปี 2564 การเคหะแห่งชาติมีเป้าหมายออกพันธบัตรเพื่อสังคม (Social Bond) เพิ่มเติม วงเงิน 3,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี ดอกเบี้ย 1.40 % ต่อปี โดยมีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตร เพื่อนำมาลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้เข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ที่ต้องการให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่ว (Housing for All) ทั้งในรูปแบบการเช่า เช่าซื้อ และขาย หรือเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เดิม (Roll Over) อันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

"กระทรวงการคลังมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการออกพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) พันธบัตรเพื่อสังคม (Social Bond) และพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ด้าน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) ทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ โดยการเคหะแห่งชาติเป็น 1 ในรัฐวิสาหกิจที่ออกพันธบัตรเพื่อสังคมร่วมกับกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ต้องการให้มีการระดมทุนจากตลาดทุนเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมผ่านการลงทุนในพันธบัตรเพื่อสังคม ซึ่งนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนทางการเงินที่เหมาะสม"

ทั้งนี้ การออกพันธบัตรเพื่อสังคมในครั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการแบบให้เปล่าจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ทำให้การออกพันธบัตรเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมี DNV GL Business Assurance Australia Pty.Ltd. ทำหน้าที่ให้ Second Party Opinion


กำลังโหลดความคิดเห็น