xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต.เปิดหลักเกณฑ์คุมนักเทรดคริปโต รายได้ขั้นต่ำ 1 ล้านต่อปี เคยลงทุนหุ้น-ฟิวเจอร์ 2 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ก.ล.ต.เปิดรับฟังความเห็นร่างหลักเกณฑ์คุณสมบัตินักลงทุน Crypto กำหนดคุณสมบัติด้านการเงิน เช่น มีรายได้ต่อปี (ไม่นับรวมกับคู่สมรส) ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป มีความรู้และประสบการณ์ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี หรือลงทุนในหุ้น-ฟิวเจอร์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี เปิดบัญชีไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท และทำแบบทดสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 80% หากคุณสมบัติไม่ผ่านจะลงทุนโดยตรงไม่ได้ แต่ต้องลงทุนผ่าน "ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล" เท่านั้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ได้มีแนวคิดที่จะออกเกณฑ์ในการกำหนดคุณสมบัติผู้ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี (cryptocurrency) เนื่องจากเห็นว่า คริปโทฯ เป็นนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ที่มีความผันผวนสูง การลงทุนจึงต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจและความสามารถรับความเสี่ยงจากการได้รับผลขาดทุนจากการลงทุนได้

การกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี เพื่อให้มีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2564 และจะจัดเสวนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เพจ “สำนักงาน กลต.” ในวันที่ 24 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ ก.ล.ต.คาดว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายในไตรมาส 3 ปี 2564 เป็นต้นไป โดยประชาชนสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ว่าเห็นด้วยหรือไม่กับแนวคิดนี้ ซึ่งในเบื้องต้น ก.ล.ต.กำหนดคุณสมบัตินักลงทุนคริปโทฯ ไว้ดังนี้

(1) คุณสมบัติในด้านฐานะการเงิน ได้แก่

ก.มีรายได้ต่อปี (ไม่นับรวมกับคู่สมรส) ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป หรือ

ข.มีสินทรัพย์สุทธิ (ไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำ) ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป หรือ

ค.มีมูลค่าการลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสินทรัพย์ดิจิทัล (port size) ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

(2) คุณสมบัติด้านความรู้

โดยจะต้องเป็นผู้ลงทุนที่มีประสบการณ์ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี หรือมีประสบการณ์ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เช่น ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน เป็นต้น หรือเป็นผู้ทดสอบผ่านหลักสูตรด้านการลงทุน CFA, CISA, CAIA, CFP เป็นต้น

ผู้ลงทุนที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด "จะไม่สามารถลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีได้โดยตรง" โดยสามารถลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีได้ผ่านผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ "ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล" (DA Fund manager) เท่านั้น

ทั้งนี้ ในการเปิดบัญชีใช้บริการใหม่ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

ไม่เพียงแค่คุณสมบัติในด้านฐานะการเงิน และด้านความรู้เท่านั้น แต่เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนมีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอ ก.ล.ต.จึงเห็นควรกำหนดให้ผู้ลงทุนต้องผ่านการทดสอบความรู้ (knowledge test) ก่อนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยผู้ประกอบการจะต้องจัดให้มีการทดสอบความรู้ครอบคลุมหัวข้อเรื่องลักษณะ ความเสี่ยง และผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัล และจะสามารถเริ่มให้บริการแก่ผู้ลงทุนได้ต่อเมื่อผู้ลงทุนมีคะแนนการทดสอบความรู้ในแต่ละหัวข้อไม่น้อยกว่า 80%

ขอบเขตการบังคับใช้กฎเกณฑ์ในการกำหนดคุณสมบัติผู้ลงทุนนี้จะไม่นำไปใช้กับคริปโทเคอร์เรนซีที่ผู้ออกมีกลไกการกำหนดมูลค่าไว้กับสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงส่วนผสมของทรัพย์สินดังกล่าว เช่น สกุลเงิน (fiat currency) พันธบัตรรัฐบาล ทองคำ เป็นต้น (stable coin)


กำลังโหลดความคิดเห็น