xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต.สั่งแบน "สมชาย พวงระย้า" 4 ปี 8 เดือน โทษฐานแอบถอนเงินลูกค้าเกินกว่าที่สั่งไปใช้ส่วนตัว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ก.ล.ต.ลงโทษ "สมชาย พวงระย้า" อดีตผู้แนะนำการลงทุน ฐานกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน ขณะสังกัดธนาคารทหารไทย จำกัด โดยไม่ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา 4 ปี 8 เดือน 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ลงทุนและตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า นายสมชาย พวงระย้า ได้กระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน โดยถอนเงินของลูกค้าด้วยการใช้สมุดบัญชีและใบคำขอถอนเงินที่ลูกค้าได้ลงนามและฝากไว้ที่นายสมชาย ในจำนวนเงินที่มากกว่าที่ลูกค้าสั่งและนำเงินส่วนต่างไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว รวมจำนวน 341,669 บาท นอกจากนี้ นายสมชาย ได้จัดทำแบบประเมินความเสี่ยง (suitability test) ของลูกค้าไม่ตรงต่อความจริง และไม่ได้ให้ลูกค้าลงนามยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในการซื้อกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้

ก.ล.ต.พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสมชาย มีพฤติกรรมอันส่อไปในทางไม่สุจริต ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนและไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน* โดยการกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน มีระดับโทษถึงขั้นเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2 แต่เนื่องจากการได้รับความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของนายสมชาย ได้สิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และนายสมชาย ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัทหลักทรัพย์ใด จึงกำหนดระยะเวลาไม่ให้นายสมชาย เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เป็นเวลา 4 ปี 8 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564

ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดโทษ ก.ล.ต.ได้นำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย ได้แก่ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว ผลกระทบความเสียหายหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ก.ล.ต. ขอเตือนผู้ลงทุนไม่ควรมอบสมุดบัญชีและใบคำขอถอนเงินที่ได้ลงนามไว้ล่วงหน้าให้ผู้แนะนำการลงทุนเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำรายการ แต่ควรทำรายการด้วยตนเองหรือมอบอำนาจบุคคลอื่นไปทำรายการถอนเงินด้วยตนเองทุกครั้ง เพื่อลดโอกาสที่จะได้รับความเสียหาย


กำลังโหลดความคิดเห็น...