xs
xsm
sm
md
lg

บมจ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 22 ธ.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บมจ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป ผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมที่ปรึกษา พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 22 ธ.ค.นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IP0 385 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "IND"

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า mai ยินดีต้อนรับ บมจ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "IND" ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563

IND ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรมที่ปรึกษาในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านงานสำรวจและศึกษาความเหมาะสมของโครงการ งานออกแบบเบื้องต้นและออกแบบรายละเอียด งานควบคุมงานก่อสร้างและงานบริหารโครงการ และงานออกแบบพร้อมก่อสร้างให้แก่กลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับผลงานที่ผ่านมา เช่น งานที่ปรึกษาเพื่อทำการบริหารโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงเตาปูน-ท่าพระ งานบริหารจัดการโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต และงานออกแบบและควบคุมการก่อสร้างระบบท่อขนส่งน้ำมัน Hydrant System Phrase 2 ที่สนามบินสุวรรณภูมิ งานออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมันพิจิตร และงานออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมันลำปาง โดย ณ 30 กันยายน 2563 มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (Backlog) รวมประมาณ 530 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ภายใน 1-2 ปี

IND มีทุนชำระแล้ว 175 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญเดิม 260 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 90 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) โดยเสนอขายให้บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้มีอุปการคุณของบริษัท รวมจำนวน 81 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท จำนวน 9 ล้านหุ้น ในระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2563 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.10 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 99 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 385 ล้านบาท การกำหนดราคาหุ้น IPO ครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) เท่ากับ 34.25 เท่า โดยบริษัทมีกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) เท่ากับ 11.24 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.03 บาท มีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป (IND) เปิดเผยว่า บริษัทก่อตั้งและดำเนินธุรกิจมากว่า 37 ปี มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและให้บริการในงานด้านวิศวกรรมทุกสาขา ครอบคลุมการดำเนินงานทุกส่วนอย่างครบวงจร และเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนรายใหญ่ ซึ่งการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในครั้งนี้จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ทั้งนี้ IND มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO ได้แก่ กลุ่มครอบครัว ณ ลำพูน ถือหุ้น 48.73% นายถาวร จิตจง ถือหุ้น 1.78% และ น.ส.รัตนา เจาวัฒนา ถือหุ้น 1.63% บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินของบริษัท ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี)

รายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.index.co.th และ www.set.or.th


กำลังโหลดความคิดเห็น...