xs
xsm
sm
md
lg

สบน.เดินหน้าออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ครั้งที่ 2

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สบน. เดินหน้าออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ครั้งที่ 2 เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า การสำรวจความต้องการลงทุน (Bookbuild) ในพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) รุ่นอายุ 15 ปี วงเงิน 20,000 ล้านบาท ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ประสบความสำเร็จด้วยดี โดยสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยได้ที่ 1.652% ต่อปี ซึ่งเงินที่ได้จากการระดมทุนจะถูกนำไปใช้สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม อันเป็นการสนับสนุนการโครงการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การออกพันธบัตรดังกล่าวได้รับความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนทุกประเภท อันได้แก่ กลุ่มบริษัทประกันชีวิต กลุ่มกองทุน กลุ่มสถาบันการเงิน และนักลงทุนต่างชาติ เข้าร่วมลงทุนในการออก Sustainability Bond ของรัฐบาลในครั้งนี้

ทั้งนี้ การออก Sustainability Bond ในครั้งนี้ เป็นการออกพันธบัตรเพื่อเพิ่มปริมาณ (Re-open) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (ESGLB35DA) ซึ่งมียอดคงค้างจำนวน 30,000 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563) โดยจะทำให้วงเงินรวมของพันธบัตรรุ่นนี้เป็น 50,000 ล้านบาท และ สบน. มีแผนที่จะออกพันธบัตรรุ่นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในระดับ 100,000 ล้านบาท เพื่อให้วงเงินคงค้างของพันธบัตรอยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการสร้างสภาพคล่อง 

นอกจากนี้ พันธบัตรดังกล่าวยังได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมจาก Climate Bonds Initiative (CBI) เพื่อช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นจากนักลงทุนนานาชาติ ตลอดจนเป็นการต่อยอดในการผลักดันประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ด้าน (Sustainable Development Goals) ขององค์กรสหประชาชาติ

ในการนี้ สบน. ขอขอบคุณนักลงทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อันได้แก่ ธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และธนาคารกรุงเทพ ที่มีเข้ามาช่วยสนับสนุนการออก Sustainability Bond และส่งเสริมโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในครั้งนี้จนประสบความสำเร็จ

สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร.0-2271-7999 ต่อ 5805 และ 5810


กำลังโหลดความคิดเห็น...