xs
xsm
sm
md
lg

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืน ผ่านการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมจาก CBI ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นจากนักลงทุนนานาชาติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ผ่านการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมจาก Climate Bonds Initiative (CBI) ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นจากนักลงทุนนานาชาติ

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ที่ออกโดยกระทรวงการคลังได้รับการรับรองด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมจาก Climate Bonds Initiative (CBI) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติที่ไม่แสวงผลกําไร และมีวัตถุประสงค์เพื่อการขับเคลื่อนการลงทุนและการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการรับรองจาก CBI เป็นการยืนยันว่า พันธบัตรของรัฐบาลที่ออกผ่านเกณฑ์และมาตรฐานตามแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการเงินที่ได้จากการระดมทุนที่เป็นมาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับจากนักลงทุนนานาประเทศ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและนโยบายของรัฐบาลให้สอดคล้องต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nation Sustainable Development Goals : UNSDGs) และความตกลงปารีส (Paris Agreement) เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน Climate Change โดยส่วนหนึ่งเป็นการออกพันธบัตรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสิ่งแวดล้อม ด้านการคมนาคมที่สะอาด (Clean Transportation) สำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 วงเงิน 10,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนรุ่นแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ออกโดยรัฐบาล และยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน

ทั้งนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้มีการร่วมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) เพื่อดำเนินการรับรองพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนที่ออกโดยกระทรวงการคลังข้างต้นกับ CBI ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อการพัฒนาตลาดพันธบัตรสีเขียว เพื่อเป็นการผลักดันการระดมทุนเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสังคม และธรรมาภิบาลของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน

สบน. มีความมั่นใจว่า การได้รับการรับรองจาก CBI จะเป็นการยกระดับพันธบัตรสีเขียวและพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของไทยตามมาตรฐานสากล และเป็นการแสดงจุดยืนของรัฐบาลในการสนับสนุนการระดมทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย สบน. มีแผนการจัดจำหน่ายพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนครั้งต่อไปในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 วงเงิน 20,000 ล้านบาท และกำหนดให้มีการออกพันธบัตรเป็นประจำเพื่อขยายความสำเร็จในการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนและสร้างสภาพคล่องในระยะยาว

สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร.0-2271-7999 ต่อ 5806 หรือ 5817


กำลังโหลดความคิดเห็น