xs
xsm
sm
md
lg

BLCP เดินหน้าโครงการ “เปลี่ยนหลอดไฟลดใช้พลังงานลดโลกร้อน”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตามที่ภาครัฐมีนโยบายบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศ โดยการส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ ตามแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (2554-2573) พร้อมส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงและอาคารประหยัดพลังงาน พัฒนาพลังงานสะอาด เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก และแก้ปัญหาโลกร้อน ตลอดจนปลุกจิตสำนึกการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน 

BLCP สนองต่อนโยบายรัฐในทุกๆ ด้าน และหนึ่งในหลายโครงการสำคัญๆ ด้านการอนุรักษ์พลังงานนั้น คือ โครงการ “เปลี่ยนหลอดไฟ ลดใช้พลังงาน ลดโลกร้อน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โครงการดังกล่าวนี้ได้มีการสำรวจการใช้หลอดไฟตามโรงเรียนและวัดใน จ. ระยอง โดยเปลี่ยนจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอดไฟ LED (Light-Emitting Diode) ซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% ไม่มีสาร UV และสารปรอท เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดภาวะโลกร้อน

นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) กล่าวว่า BLCP ริเริ่มโครงการ “เปลี่ยนหลอดไฟ ลดใช้พลังงาน ลดโลกร้อน” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2563) รวม 9 ปีต่อเนื่อง สามารถคำนวณการลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 82,726 วัตต์ หรือรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ประมาณ 4,500,000 บาท (เฉลี่ยปีละประมาณ 500,000 บาท) และลดปริมาณคาร์บอนเป็นจำนวน 377 kg CO2/วัน โดยบริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้แก่วัดและโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดระยอง รวมจำนวน 53 แห่ง เช่น วัดตากวน วัดหนองแฟบ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน โรงเรียนวัดสำนักท้อน โรงเรียนวัดสระแก้ว โรงเรียนสมบูรณาราม และโรงเรียนวัดชากหมาก เป็นต้น

โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง BLCP กับวิทยาลัยเทคนิคในจังหวัดระยองและชาวจิตอาสา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด และวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เพื่อเป็นการช่วยพัฒนาทักษะทางอาชีพให้แก่ช่างเทคนิคไฟฟ้า และชาวจิตอาสา รวมทั้งยังเป็นโครงการที่มีส่วนให้นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน เกิดจิตสำนึกที่ดีในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากโครงการดังกล่าวข้างต้น BLCP ยังมีนโยบายดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนชาวระยอง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการดูแลรักษาพื้นที่ป่า รวมทั้งพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์  เช่น โครงการสวนป่าบีแอลซีพี (ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) พื้นที่ 10 ไร่ ระยะเวลา 13 ปี ซึ่งสามารถกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้ 106.2 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) โครงการคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ คำนวณการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ 974 gCO2e / kWh และโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน ชุมชนบ้านมะเดื่อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง พื้นที่ 25 ไร่ สามารถกักเก็บคาร์บอนได้ 20 ton CO2e ระยะเวลา 10 ปี เป็นต้น โครงการดังกล่าวทั้งหมดนี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคอุตสาหกรรมในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ประเทศไทย สามารถบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20-25 ในปี พ.ศ.2573

นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP)


กำลังโหลดความคิดเห็น...