xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต.รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” ระดับทอง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็น “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” ประจำปีงบประมาณ 2563 จากกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินระดับทอง ตอกย้ำแนวคิดมุ่งสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำเสีย

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้แทนสำนักงาน ก.ล.ต. เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องหน่วยงานที่ผ่านการประมินโครงการ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินระดับทอง โดยมีนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินโครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 โดยมีหน่วยงานสมัครร่วมโครงการทั้งสิ้น 179 หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รับการยกย่องเป็น “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับทอง ระดับเงิน และระดับทองแดง

“การจัดการน้ำเสียและการประหยัดน้ำถือเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของ ก.ล.ต. โดยได้มุ่งสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรสำนักงานผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น การร่วมลดปริมาณการใช้น้ำ การนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ การจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวทางของพระราชบัญญัติผู้ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535” น.ส.รื่นวดี กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...