xs
xsm
sm
md
lg

สคร. เร่งติดตามงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก COVID-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า สคร. ได้ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 2563 ของรัฐวิสาหกิจ 44 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแล โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม จำนวน 125,458 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม โดยรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่และสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ได้แก่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง

ผลการเบิกจ่ายสะสมของรัฐวิสาหกิจ ปี 2563 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายจริงสะสม (ล้านบาท)ร้อยละเบิกจ่ายจริงสะสม/แผนเบิกจ่ายสะสม ปีงบประมาณ (ต.ค.62-ก.ย.63) จำนวน 34 แห่ง 71,325 - 72% ปีปฏิทิน (ม.ค.63-ธ.ค.63) จำนวน 10 แห่ง54,133 - 112% รวม 44 แห่ง125,458 - 85%

น.ส.ปิยวรรณ ล่ามกิจจา รองผู้อำนวยการ สคร. รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ 44 แห่ง แบ่งเป็นการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 34 แห่ง จำนวน 71,325 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72 ของแผนการเบิกจ่าย 

งบลงทุนสะสม 9 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-มิถุนายน 2563) และการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน 10 แห่ง จำนวน 54,133 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 112 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563) โดยมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สามารถเบิกจ่ายได้เกินกว่าเป้าหมาย เช่น โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าภาคใต้ตอนล่างและภาคตะวันตก ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ของ รฟม. และแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง สำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการเดิมที่ดำเนินการล่าช้าต่อเนื่องมาโดยตลอด

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในโครงการที่จำเป็นต้องใช้บุคลากรและการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม สคร. มีการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิดมากขึ้น และเร่งให้มีการเบิกจ่ายที่เร็วขึ้น (Front - loaded) เพื่อลดผลกระทบข้างต้น เช่น การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง การจ่ายค่าชดเชยของโครงการลงทุนต่างๆ ให้แก่ประชาชน ซึ่งการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจก็จะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น