xs
xsm
sm
md
lg

"ธพว." ออกซอฟต์โลน 3 พันล้านบาท ช่วย SMEs ที่ยังเข้าไม่ถึงสินเชื่อแบงก์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ธพว. ออกสินเชื่อ “SMEs มีโอกาส” วงเงินรวม 3,000 ล้านบาท เพื่อใช้เสริมสภาพคล่อง ขยาย ปรับปรุงกิจการ หรือหมุนเวียนธุรกิจสำหรับกิจการที่ไม่เคยขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน หรือไม่มีสินเชื่อคงค้างตั้งแต่สินปี 62 โดยกำหนดเงื่อนไขปล่อยกู้สูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อราย คิดอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ใน 2 ปีแรก ผ่อนนาน 7 ปี

น.ส.นารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เปิดเผยว่า ธพว.ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ จึงดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว เติมทุนภายใต้ชื่อ สินเชื่อ “SMEs มีโอกาส” โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับ SMEs ที่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนในระบบ วงเงินรวม 3,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ไม่เคยขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน หรือไม่มีสินเชื่อคงค้างกับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่เข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือทางการเงินตาม “พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563” (พ.ร.ก. Soft loan) ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ เพื่อนำไปลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ สำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน สร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับสินเชื่อดังกล่าว ธพว. จะเปิดโอกาสให้ทั้งผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ยังเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนในระบบสถาบัน มีเงื่อนไขสำคัญต้องเป็นผู้ประกอบการที่ไม่เคยขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน หรือไม่มีสินเชื่อคงค้างกับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดวงเงินกู้สำหรับบุคคลธรรมดาสูงสุด 2 ล้านบาท

ส่วนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กำหนดวงเงินสินเชื่อสูงสุดไว้ที่ 15 ล้านบาท โดยในช่วง 2 ปีแรกคิดอัตราดอกเบี้ย 2% และตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป จะคิดอัตราดอกเบี้ยตามหลักประกัน ได้แก่ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เท่ากับ MLR+2.5% ต่อปี บสย.ร่วมกับหลักประกันตามเกณฑ์ธนาคารเท่ากับ MLR+1.5% ต่อปี และหลักประกันตามเกณฑ์ธนาคารเท่ากับ MLR+0.5% ต่อปี ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 7 ปี ปลอดชำระเงินต้นขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน


ขณะที่วงเงินในการอนุมัติสินเชื่อต่อรายนั้นจะพิจารณาตามความเหมาะสม ความจำเป็น และความสามารถในการชำระหนี้ โดยคุณสมบัติผู้กู้ ต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลสัญชาติไทย หรือนิติบุคคล ที่มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่า 50% ของทุนจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เป็นการขอสินเชื่อใหม่ ทั้งลูกค้าเดิม หรือลูกค้าใหม่ ซึ่งไม่ใช่ลูกหนี้ Refinance มีการยื่นภาษีจากภาครัฐ และไม่เป็น NPL ณ วันยื่นขอกู้ โดยเปิดรับคำขอกู้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าวงเงินที่กำหนดไว้ถูกจัดสรรหมด แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพพอสมควร แต่ไม่มีวงเงินเดิมกับสถาบันการเงินในระบบ จึงไม่สามารถใช้บริการสินเชื่อ Soft Loan จากธนาคารแห่งประเทศไทยได้ เนื่องจาก ธปท. ได้กำหนดเกณฑ์ปล่อยกู้ไม่เกิน 20% ของยอดสินเชื่อคงค้าง

ดังนั้น รัฐบาลจึงมีนโยบายให้ออกสินเชื่อนี้มาเพื่อปิดช่องว่างดังกล่าว ช่วยสร้างโอกาสพาผู้ประกอบการกลุ่มที่ไม่เคยขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน หรือไม่มีสินเชื่อคงค้างกับสถาบันการเงิน สามารถเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยถูกในระบบได้ เพื่อนำเงินไปเสริมสภาพคล่อง ลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียน ประคองธุรกิจให้ก้าวผ่านทุกวิกฤตไปได้


กำลังโหลดความคิดเห็น...