xs
xsm
sm
md
lg

GULF ระดมทุน 3.2 หมื่นล้านบาท

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ระดมทุนด้วยการออกหุ้นเพิ่มทุน 1,066,650,000 หุ้น พาร์ 1 บาท เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน อัตรา 10 หุ้นต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ราคา 30 บาท และผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้ พร้อมเรียกประชุมผู้ถือหุ้น 27 สิงหาคม 2563 นี้

นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แจ้งว่า คณะกรรมการให้ระดมทุนด้วยการออกและเสนอขายหุ้นจาก 10,666,500,000 บาท เป็น 11,733,150,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ 1,066,650,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 9.09 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 1,066,650,000 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้

โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 10 หุ้นต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ของราคาเสนอขายที่กำหนดหุ้นละ 30 บาท ซึ่งเป็นราคาที่คำนวณมาจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 15 วันที่มีการซื้อขายติดต่อกันก่อนหน้าวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หักด้วยส่วนลดจำนวนประมาณร้อยละ 21.37 คาดว่าจะได้เงินจากการระดมทุนครั้งนี้ประมาณ 3.2 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ ให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering (Record Date) คือวันที่ 7 สิงหาคม 2563 และกำหนดให้วันจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ คือวันที่ 14-18 กันยายน 2563 รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ อย่างไรก็ดี การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ไม่ได้รับการจองซื้อในการจัดสรรครั้งแรกที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้วทุกราย โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นทุกรอบไป (การเสนอขายหุ้น Rights Offering) ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธินั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดดังนี้ คือ

ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิทั้งหมดทุกราย และในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามขั้นตอน

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้เพื่อนำไปลงทุนในโครงการที่อยู่ในแผนงาน เช่น โครงการพลังงานหมุนเวียนในประเทศเวียดนาม พลังงานลมในประเทศเยอรมนี โครงการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค เช่น โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โครงการก๊าซธรรมชาติในประเทศโอมาน โครงการโรงไฟฟ้าหินกอง โครงการโรงไฟฟ้าบูรพาพาวเวอร์ และเพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทฯ มองโอกาสในการขยายธุรกิจไปในเอเชีย ยุโรป อเมริกา และอื่นๆ ขณะที่บางส่วนใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ย

พร้อมกันนี้ บอร์ดกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (Record Date) ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563


กำลังโหลดความคิดเห็น...