xs
xsm
sm
md
lg

CIMBT แจ้งกำไรงวดครึ่งปีเติบโต 115% สินเชื่อยังหด NPL เพิ่ม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
ซีไอเอ็มบีไทยประกาศกำไรสุทธิ 1,385.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 115.6% ระบุจากรายได้การดำเนินงานเพิ่มขึ้นหลังปรับมาตรฐานทางบัญชีใหม่ ขณะที่สินเชื่อ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน -0.3% มีเอ็นพีแอลที่ 5.8% จากสิ้นปีก่อนที่ 4.7%

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน
) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ธนาคารมีกำไรสุทธิ จำนวน 1,385.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 743.0 ล้านบาท หรือคิดเป็น 115.6% เมื่อเปรียบเทียบผลกำไรสุทธิของงวดเดียวกันปี 2562 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงาน 10.5% และการลดลงของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 6.6% อันเนื่องมาจากงบการเงินสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่นำมาเปรียบเทียบ กลุ่มธนาคารได้มีการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังเกี่ยวกับวิธีการบัญชีของการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยที่แท้จริงซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

ทั้งนี้ รายได้จากการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือน มีจำนวน 7,928.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 756.6 ล้านบาท หรือ 10.5% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2562 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงานอื่น จำนวน 924.4 ล้านบาท หรือ 165.9% สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร หรือขาดทุน จำนวน 667.8 ล้านบาท และรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ จำนวน 58.6 ล้านบาท หรือ 1.0% เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยจากธุรกิจเช่าชื้อเพิ่มขึ้นสุทธิกับการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ จำนวน 226.5 ล้านบาท หรือ 24.6% เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

ด้านค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับงวดหากเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อนเพิ่มขึ้น จำนวน 258.2 ล้านบาท หรือ 5.8% สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขยายงานของธนาคารภายใต้โครงการ Fast Forward ขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ 59.5% ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ 62.1% เป็นผลจากแผนการบริหารจัดการเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดี ผนวกกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (NIM) งวด 6 เดือนปี 2563 อยู่ที่ 3.3% ลดลงจากงวดเดียวกันปีก่อนที่ 3.5% เป็นผลจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุน

สำหรับผลการดำเนินไตรมาส 2 ธนาคารมีกำไรสุทธิ 306 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 200 ล้านบาท

ด้านเงินให้สินเชื่อสุทธิ ณ สิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 241.3 พันล้านบาท ลดลง 0.3% จาก ณ สิ้นปีก่อน ขณะที่เงินฝากมีจำนวน 265.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.9% จากสิ้นปีก่อนที่มีจำนวน 241.5 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (the Modified Loan to Deposit Ratio) ของกลุ่มธนาคารลดลงเป็นร้อยละ 91.0 จากร้อยละ 100.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs) อยู่ที่ 13.9 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้นอยู่ที่ 5.8% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อยู่ที่ 4.7% เป็นผลจากปรับเปลี่ยนเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้ด้อยคุณภาพ (Stage 3) อย่างไรก็ตาม ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยยังคงมาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม ตลอดจนได้มีแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลลูกหนี้และการติดตามหนี้

ทั้งนี้ อัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 อยู่ที่ 83.7% ลดลงจากสิ้นปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 99.0% ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของกลุ่มธนาคารอยู่ที่จำนวน 11 พันล้านบาท ซึ่งเป็นเงินสำรองส่วนเกินตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 2.6 พันล้านบาท

และเงินกองทุนรวมของกลุ่มธนาคาร ณ สิ้นวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีจำนวน 51.2 พันล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยง 19.0% โดยเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่ 13.5%


กำลังโหลดความคิดเห็น...