xs
xsm
sm
md
lg

เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน "เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์" ให้ Pre-emptive Right ที่ 40:1

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG) กำหนดการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท(Pre-emptive Right) สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 ธ.ค.62 มีมติอนุมัติแผนการนำหุ้นของ บมจ.เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ (ETC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (Spin-off) โดยการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ETC ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) รวมทั้งผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิจองซื้อก่อนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) โดยกำหนดจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลดังกล่าว เป็นจำนวน 600,000,000 หุ้นหรือคิดเป็น 26.79% ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ ETC ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้

บริษัทแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ETC ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิจองซื้อก่อนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ETC หมายถึง บุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันก หนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

2. การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ETC ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเฉพาะกลุ่มที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน95,802,973 หุ้น หรือคิดเป็น 15.97% ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรกของ ETC โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ETC ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights)ในอัตราส่วน 40.00 หุ้นสามัญของบริษัทต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ETC และในกรณีที่มีเศษหุ้นที่เป็นทศนิยมจากการคำนวณสิทธิดังกล่าวให้ปัดทิ้งทุกกรณี(ไม่สามารถจอง
เกินสิทธิ)

3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของ ETC ซึ่งรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเฉพาะกลุ่มที่ได้รับการจัดสรรหุ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขสำคัญดังนี้

3.1 ETC ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับแล้ว

3.2 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความเห็นชอบในการรับหุ้นสามัญของ ETC เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีเงื่อนไขให้มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้ครบถ้วน

3.3 ETC ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว หลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ ETC ให้แก่ประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขาย กำหนดการจองซื้อ วิธีชำระค่าหุ้น และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของ ETC ซึ่งบริษัทจะได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเฉพาะกลุ่มที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ทราบต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...