xs
xsm
sm
md
lg

ตลท.เพิกถอนหุ้น SSI วันที่ 11 ก.ค. 63 เปิดให้เทรด 1-10 ก.ค. ด้วย Cash Balance

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพิกถอนหุ้นสามัญของ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (SSI) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เนื่องจากบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกรณีมีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ตามข้อ 9 (6) (ง) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 (ข้อบังคับว่าด้วยการเพิกถอน) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไปภายในระยะเวลาที่กำหนดอันเป็นเหตุเพิกถอนตามข้อ 9 (15) ของข้อบังคับว่าด้วยการเพิกถอน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ SSI ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิดให้ซื้อขายหุ้นสามัญของ SSI เป็นเวลา 7 วันทำการก่อนวันที่มีผลเป็นการเพิกถอนหลักทรัพย์ คือระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2563 ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

1. ผู้ลงทุนต้องซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance กล่าวคือ ผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์

2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย NC กำกับตลอดระยะเวลาที่เปิดให้มีการซื้อขายหุ้นสามัญของ SSI เพื่อเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์

3. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหุ้นสามัญ SSI ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย (อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ไม่มีการซื้อขายหุ้นสามัญของ SSI ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงไม่มีการกำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหุ้นสามัญของ SSI) และเมื่อได้มีการซื้อขายหุ้นสามัญของ SSI แล้ว ในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling& Floor) ของหุ้นสามัญ SSI จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ

4. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหุ้นสามัญของ SSI มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index) และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเปิดให้มีการซื้อขายดังกล่าว (คือวันที่ 10 กรกฎาคม 2563) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการเพิกถอนหุ้นสามัญของ SSI จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจซื้อขายหุ้นสามัญของ SSI ที่จะถูกเพิกถอน ขอให้ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลของบริษัทโดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, ความเห็นผู้สอบบัญชี, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, คณะกรรมการ, ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงบการเงินงวดล่าสุดพร้อมความเห็นผู้สอบบัญชี และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ล่าสุดที่บริษัทได้เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ


กำลังโหลดความคิดเห็น...