xs
xsm
sm
md
lg

เปิดโผ 6 ผู้สมัครชิงผู้ว่าฯ กคช. เผย "ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต" ผ่านคัดเลือก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นางพัชรี อาระยะกุล
กคช. ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ตำแหน่งผู้ว่าฯกคช. เผย "ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต" ติด 1 ใน 6 ที่ผ่านคุณสมบัติคัดเลือก

นางพัชรี อาระยะกุล ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 5-18 มิถุนายน 2563 ไปแล้วนั้น ขณะนี้คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติได้พิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฯ แล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ โดยผู้สมัครจะต้องนำเสนอด้วยตนเอง (ห้ามใช้วิดีทัศน์ เวลาไม่เกิน 15 นาที โดยกำหนดวัน เวลา สัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมวิมานทิพย์ โรงแรม รอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร

นายประเสริฐ  แต่ดุลยสาธิต
สำหรับผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ จำนวน 6 ราย ได้แก่ นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ นายเบญจพล นาคประเสริฐ นายสัญญา หวะสุวรรณ นายวิญญา สิงห์อินทร์ และนายนพดล ว่องเวียงจันทร์

ทั้งนี้ หากผู้สมัครรายใดไม่เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ และหากตรวจพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือข้อมูลที่ให้ไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง หรือเป็นเท็จ ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติและตัดสิทธิการเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
กำลังโหลดความคิดเห็น