xs
xsm
sm
md
lg

เออีซีปรับแผนเพิ่มทุนเป็น 4.5 พันล้านหุ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บอร์ดเออีซีไฟเขียวปรับแผนเพิ่มทุนใหม่เป็น 4.5 พันล้านหุ้น จากเดิม 750 ล้านหุ้น ขาย RO สัดส่วน 0.5:1 ในราคาเสนอขาย 0.10 บาท กำหนดวันจองซื้อและชำระเงิน 24-28 ส.ค.นี้ พ่วงวอร์แรนต์ฟรี พร้อมออกหุ้นกู้ไม่เกิน 2 พันล้านบาท หวังเพิ่มสภาพคล่องและรองรับแผนขยายธุรกิจ พร้อมตั้ง “ประพล มิลินทจินดา” นั่งประธานบอร์ดบริหาร

นายชองอี ไต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) (AEC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมามีมติอนุมัติยกเลิกวาระการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ที่อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ 750 ล้านหุ้น แบ่งเป็น จำนวน 500 ล้านหุ้น เสนอขาย RO สัดส่วน 2.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาหุ้นละ 0.60 บาท และหุ้นเพิ่มทุนใหม่อีก 250 ล้านหุ้น จะใช้รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนต์) ที่จะออก 250 ล้านหน่วย จัดสรรให้ฟรีแก่ผู้ที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ทั้งนี้ มติใหม่ของที่ประชุมคณะกรรมการวันที่ 2 มิ.ย. 63 อนุมัติให้เพิ่มทุนจาก 1,224,249,008 บาท เป็น 5,724,249,008 บาท โดยออกหุ้นใหม่ 4.5 พันล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท แบ่งเป็น จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 3 พันล้านหุ้น เสนอขาย RO สัดส่วน 0.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาหุ้นละ 0.10 บาท กำหนดจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนระหว่างวันที่ 24-28 ส.ค.63 และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 1.5 พันล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิวอร์แรนต์ รุ่นที่ 6 (AEC-W6) ที่จะออกจำนวนไม่เกิน 1.5 พันล้านหน่วย จัดสรรให้ฟรีแก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในอัตราส่วน 2 หุ้นใหม่ต่อ 1 วอร์แรนต์ โดยวอร์แรนต์มีอายุไม่เกิน 3 ปี อัตรา
การใช้สิทธิ 1 วอร์แรนต์ ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาใช้สิทธิ 0.20 บาท/หุ้น


สำหรับวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนครั้งนี้ จะใช้เป็นแหล่งเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน รองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลักของบริษัท รวมทั้งการขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและการต่อยอดธุรกิจในอนาคตของบริษัท และเพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทในระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทได้ยกเลิกกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 26 มิ.ย. 2563 พร้อมทั้งกำหนดวันประชุมใหม่เป็น 20 ก.ค. 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องแผนการเพิ่มทุนใหม่ ขณะที่ยังคงวาระให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 2 พันล้านบาทตามเดิม

นอกจากนี้ ยังมีมติแต่งตั้งบุคคลให้มาดำรงตำแหน่งกรรมการคนใหม่แทนกรรมการที่ลาออก พร้อมแต่งตั้งนายประพล มิลินทจินดา เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย. 2563 เป็นต้นไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...