xs
xsm
sm
md
lg

บล.เออีซีเพิ่มทุน 750 ล้านหุ้น-ออกหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาทใช้หนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บอร์ด “เออีซี” เคาะแผนเพิ่มทุน 750 ล้านหุ้น ขายผู้ถือหุ้นเดิมสัดส่วน 2.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาหุ้นละ 0.60 บาท พร้อมแจกอั่งเปา 2 หุ้นใหม่ รับ AEC-W6 ฟรี 1 หน่วย เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 10-17 สิงหาคม 2563 นี้ บิ๊กบอส “ไต้ ชอง อี” เผยเตรียมนำเงินที่ได้ไปใช้ในการขยายธุรกิจ เสริมแกร่ง พร้อมลุยธุรกิจหลักทรัพย์ เตรียมคลอดหุ้นกู้มูลค่า 2,000 ล้านบาทเพื่อนำไปชำระคืนเงินกู้และใช้เป็นทุนหมุนเวียนต่อไป

นายไต้ ชอง อี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) หรือ AEC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมามีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,414,615,498 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,224,249,008 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,224,249,008 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยการตัดลดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย และใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1,190,366,490 หุ้นออกทั้งหมด จากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 750,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,224,249,008 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,974,249,008 บาท

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ในอัตราส่วน 2.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

ส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 6 (AEC-W6) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) (กรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท) ที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 6 (AEC-W6) (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ เตรียมนำเงินที่ได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมาเป็นแหล่งเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทฯ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมทั้งการขยายธุรกิจหลัก ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และการต่อยอดธุรกิจในอนาคต และเพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทในระยะยาว

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชำระคืนหนี้เงินกู้ และ/หรือใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือขยายธุรกิจ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท


กำลังโหลดความคิดเห็น...