xs
xsm
sm
md
lg

”ศุลกากร” ขยายโครงการชำระภาษีให้ผู้ประกอบการที่สุจริตถึง 30 ก.ย.64

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“กรมศุลกากร” ขยายโครงการรับชำระภาษีให้แก่ผู้ประกอบการสุจริต โดยกำหนดให้เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.63-30 ก.ย.64 หวังช่วยสร้างประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่สุจริต แต่ภายหลังพบตนเองยังจ่ายอากรและภาษีอื่นๆ ที่เสียไว้นั้นไม่ครบถ้วน และประสงค์จะชำระค่าอากรและค่าภาษีอื่นๆ ให้ครบถ้วนตามกฎหมาย

นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร กล่าวว่า กรมศุลกากรได้ขยายโครงการให้บริการรับชำระภาษีอากรแก่ผู้ประกอบการที่สุจริต ที่ตรวจพบอากรขาดด้วยตนเอง โดยโครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์และช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่สุจริตแต่ภายหลังตนเองพบว่าอากรและภาษีอื่นๆ ที่เสียไว้นั้นไม่ครบถ้วนจึงประสงค์จะชำระค่าอากรและค่าภาษีอื่นๆ ให้ครบถ้วนตามกฎหมายจากประโยชน์ดังกล่าว ประกอบกับเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ

กรมศุลกากรจึงได้พิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินโครงการต่อไปเป็นปีที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ผู้ประกอบการที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการสามารถชำระค่าอากรและค่าภาษีอื่นๆ ให้ครบถ้วนได้ที่กองตรวจสอบอากร กรมศุลกากร โดยไม่ต้องไปดำเนินพิธีการตามท่าหรือที่ต่างๆ และจะได้รับการพิจารณาผ่อนผันการปรับ ได้รับการลดเงินเพิ่มอากรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ และไม่ต้องเสียเบี้ยปรับค่าอากร แต่ยังคงต้องเสียเงินเพิ่มและเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย โดยผลการดำเนินโครงการในปีที่ผ่านมา (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 71 ราย ยอดจัดเก็บรายได้เข้ารัฐ ทั้งสิ้น 152,186,293.00 บาท

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดเอกสารขอเข้าร่วมโครงการ และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองตรวจสอบอากร - Post Audit Division พร้อมส่งเอกสารประกอบการพิจารณาทางไปรษณีย์หรือยื่นด้วยตนเอง ที่กองตรวจสอบอากร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 8 กรมศุลกากร เลขที่ 1

ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการที่นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยลักลอบหนีศุลกากร หรือมีเจตนาทุจริตปรากฏพยานหลักฐานชัดเจนในการหลีกเลี่ยงอากร หรือนำเข้าสินค้าเป็นของต้องห้ามต้องจำกัด หรือสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ตรวจค้น หรือถูกดำเนินคดีในความผิดทางศุลกากร โดยหน่วยงานอื่น เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ กองตรวจสอบอากร กรมศุลกากร ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่ให้เข้าร่วมโครงการ ในกรณียื่นเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ให้ความร่วมมือกับพนักงานศุลกากร ไม่มาชำระค่าอากรและค่าภาษีอื่นๆ ที่ขาดให้ครบถ้วน หรือกรณีอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีเจตนาที่ไม่สุจริต


กำลังโหลดความคิดเห็น...