xs
xsm
sm
md
lg

“คลัง” ออกประกาศ 3 ฉบับขยายเวลายื่นแบบฯ เสียภาษีสรรพากร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“คลัง” ออกประกาศขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีกรมสรรพากร 3 ฉบับ ตามมติ ครม. 14 มี.ค. 63 หวังเพิ่มสภาพคล่องในมือประชาชนและผู้ประกอบการ รวมทั้งช่วยเยียวยาสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการถูกปิดสถานประกอบการตามคำสั่งของทางราชการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯ

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) กรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เลื่อนกำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษีให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 ซึ่งผู้ประกอบการได้ติดตามความคืบหน้าการออกกฎหมายเมื่อมีผลบังคับไว้นั้น บัดนี้เรื่องดังกล่าวได้มีการประกาศกระทรวงการคลังออกมาแล้วจำนวน 3 ฉบับ ซึ่งกำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษีประเภทต่างๆ ที่ขยายออกไป มีดังต่อไปนี้

1. ขยายเวลายื่นแบบและชำระภาษีเป็นการทั่วไป ดังนี้ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2562 (แบบ ภ.ง.ด.90 แบบ ภ.ง.ด.91 และแบบ ภ.ง.ด.95) ที่ต้องยื่นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้ขยายเวลาออกไปอีกจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ขณะเดียวกัน กระทรวงการคลังยังได้ออกประกาศให้ขยายเวลายื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2562 (แบบ ภ.ง.ด. 50 และ แบบ ภ.ง.ด. 55) เฉพาะรายที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ต้องยื่นภายในเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 ออกไปถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 รวมถึง ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 (แบบ ภ.ง.ด. 51) เฉพาะรายที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ต้องยื่นภายในเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563 ขยายออกไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

นอกจากนี้ ยังออกประกาศขยายเวลายื่นแบบและชำระภาษีเฉพาะผู้ประกอบการที่ปิดสถานประกอบการตามคำสั่งของทางราชการดังต่อไปนี้ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภ.ง.ด. 1 แบบ ภ.ง.ด. 2 แบบ ภ.ง.ด. 3 แบบ ภ.ง.ด. 53 และ แบบ ภ.ง.ด. 54) ของเดือนมีนาคม 2563 ที่ต้องยื่นภายเดือนเมษายน 2563 และเดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ขยายออกไปถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ด้านภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น กระทรวงการคลังออกประกาศในกรณีการขายสินค้าและบริการภายในประเทศ (แบบ ภ.พ. 30) ของเดือนมีนาคม 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนเมษายน 2563 และเดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ขยายออกไปถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ส่วนการจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ (แบบ ภ.พ. 36) ของเดือนมีนาคม 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนเมษายน 2563 และเดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ขยายออกไปถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

รวมถึง ภาษีธุรกิจเฉพาะ (แบบ ภ.ธ. 40) ของเดือนมีนาคม 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนเมษายน 2563 และเดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ขยายออกไปถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 แต่ไม่รวมถึงกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำไรที่ชำระในขณะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ส่วนอากรแสตมป์ (แบบ อ.ส. 4 แบบ อ.ส. 4ก และ แบบ อ.ส. 4ข) ที่ต้องยื่นชำระภายในวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ขยายออกไปถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิขยายเวลาเฉพาะกรณีที่ปิดสถานประกอบการตามคำสั่งของทางราชการจะต้องมีหน้าที่ในการยื่นแบบและชำระภาษี

โฆษกกรมสรรพากรกล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการการขยายระยะเวลาการยื่นแบบฯ จะช่วยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบมีสภาพคล่องทางการเงินและมีความคล่องตัวในการทำงานเพิ่มขึ้น สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ และหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้ทุกคนอยู่ที่บ้าน ภายใต้แนวคิด “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ของรัฐบาลต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...