xs
xsm
sm
md
lg

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีลงนามในสัญญาการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้ากับกลุ่มบริษัทมิตซูบิชิเป็นเวลา 12 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โดย นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ และนางสาวปาริชาติ อัศวกุล รองกรรมการผู้จัดการ ได้ลงนามสัญญาการบำรุงรักษาระยะยาวโรงไฟฟ้า (Long Term Service Agreement - LTMA) เป็นเวลา 12 ปี กับกลุ่มบริษัท มิตซูบิชิ โดยมี Mr. Ken Kawai - President and CEO บริษัท MHPS Mr. Kiyoshi Azuma Executive - Vice President and Division COO บริษัท Mitsubishi Corporation Machinery Inc. และ Mr. Yuichiro Sakaguchi - General Manager บริษัท Mitsubishi Corporation Machinery Inc. เป็นผู้แทน

ภาระผูกพันภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) จะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2575 โดยมีภาระกิจในการจ่ายไฟ เพื่อความมั่นคงและปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ และเครื่องจักร

สัญญาการบำรุงรักษาระยะยาว (LTMA) มีระยะเวลาสัญญาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 จนถึงปี พ.ศ. 2575 เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจของบริษัทบีแอลซีพีในการจ่ายไฟตลอดระยะเวลาภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จนถึงปี พ.ศ 2575 โดยความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัท มิตซูบิชิภายใต้สัญญาครอบคลุมเรื่องชิ้นส่วน อุปกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค รวมถึงการตรวจสอบ และทดสอบอุปกรณ์ต่างๆในโรงไฟฟ้า เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถเดินเครื่องเพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าจะช่วยควบคุมไม่ให้ค่าไฟฟ้าของระบบสูงจนเกินไปสำหรับภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือน

นอกจากนี้โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีให้ความสำคัญต่อการดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งการที่มีสัญญาการบำรุงรักษาระยะยาวสำหรับโรงไฟฟ้าจะทำให้มั่นใจได้ว่า จะสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดอายุสัญญาการซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.

ความเป็นมาของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2546 ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan; PDP) โดยบริษัท Mitsubishi Corporation เป็นผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปีเศษ และสามารถส่งกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำหรับหน่วยผลิตแรก (717 เมกะวัตต์) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และหน่วยผลิตที่ 2 (717 เมกะวัตต์) ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้เดินเครื่องเป็นค่ากำลังไฟฟ้าพื้นฐาน (Base load) อัตราส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า (Dispatch) มากกว่า 99% และไม่เคยมีการหยุดจ่ายกำลังไฟฟ้านอกแผน (Forced Outage) มาเป็นระยะเวลากว่า 12 ปี
กำลังโหลดความคิดเห็น...