xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต. ผนึก 32 บจ. เปิดตัวโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ก.ล.ต. ร่วมกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในบริเวณถนนวิภาวดีฯ จำนวน 32 แห่ง เปิดตัวโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” หรือ “VIBHAVADI ZERO WASTE” ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มุ่งเป้าบริหารจัดการขยะภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ยึดหลัก 3R “Reduce Reuse Recycle” หรือ “ลดใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ และรีไซเคิล” เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันสิ่งแวดล้อมไทย“โครงการถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” ได้ริเริ่มขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริษัทจดทะเบียนที่มีที่ทำการหรือมีโครงการอยู่ในแนวถนนวิภาวดีรังสิต มาร่วมกันบริหารจัดการขยะภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดขยะที่ไม่สามารถหมุนเวียนไปใช้หรือทำประโยชน์อย่างอื่นให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคธุรกิจเป็นจำนวนมากนั้น ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันสิ่งแวดล้อมไทย และมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการทั้งหมด 32 แห่ง โดยได้รับเกียรติจากนายวรวิทย์ จำปีรัตน์ ประธานกรรมการ ก.ล.ต. กล่าวเปิดงานทั้งนี้ โครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” เป็นการดำเนินการภายใต้ “โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ที่ ก.ล.ต. และหน่วยงานในตลาดทุน 12 องค์กรร่วมกันจัดทำและมีพิธีเปิดโครงการไปเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เพื่อให้ทุกภาคส่วนในตลาดทุนร่วมกันทำความดี โดยช่วยกันขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืนตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และจะพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันเพื่อสนับสนุนองค์กรที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้แล้วให้สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ โครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” จะเป็นส่วนสำคัญในการเริ่มต้นกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมของเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN) ที่ ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ได้ร่วมกับอีก 7 องค์กรจัดตั้งขึ้น และเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 โดยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ และนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงวัตถุประสงค์และที่มาของ TRBNนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “สิ่งที่ ก.ล.ต. คาดหวังมากที่สุดจากโครงการนี้คือ การสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยในระยะแรกมีเป้าหมายให้แต่ละบริษัท รวมทั้ง ก.ล.ต. มีการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก 3R “Reduce Reuse Recycle” หรือ “ลดใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ และรีไซเคิล” เริ่มตั้งแต่ลดการใช้สิ่งที่จะเป็นขยะในอนาคต และเรียนรู้ในการจัดการขยะแต่ละประเภท ซึ่งเป็นจุดเริ่มของเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) การทำให้เกิดความยั่งยืนได้จะต้องมาจากตัวเราเองและความร่วมมือกันในสังคม จึงเป็นการทำความดีเพื่อแผ่นดินที่สามารถเริ่มต้นจากเรื่องใกล้ตัวภายในองค์กรตนเอง และยังหวังว่าโครงการนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สามารถขยายผลไปยังองค์กรอื่นได้”ทั้งนี้ บริษัทที่เข้าร่วมโครงการจะมีการรายงานข้อมูลการบริหารจัดการขยะผ่านแพลตฟอร์มที่จัดทำขึ้นเพื่อการวัดผลความคืบหน้า รวมทั้งจะมีการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมผ่านเฟซบุ๊ก “วิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” หรือ @vibhavadizerowaste เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ
กำลังโหลดความคิดเห็น...