xs
xsm
sm
md
lg

"ออมสิน-ศาลยุติธรรม" ร่วมพัฒนาระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"แบงก์ออมสิน-ศาลยุติธรรม" ร่วมลงนามฯ ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์สําหรับลูกค้านิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศจํานวน 42 หน่วยงาน หวังเพิ่มประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกให้กับหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานศาลยุติธรรมในการใช้บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายขึ้น

นายนายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อํานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล และนายศุภกิจ แย้มประชา รองเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตสําหรับลูกค้านิติบุคคล (บริการ GSB Corporate Internet Banking) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และอํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการทางการเงิน ของหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานศาลยุติธรรม ตลอดจนยังช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการ

ทั้งนี้ นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อํานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้รับโอกาสอันดีที่สํานักงานศาลยุติธรรมได้ให้ความไว้วางใจธนาคารออมสิน เป็นผู้ให้บริการระบบงานธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์สําหรับลูกค้านิติบุคคล (บริการ GSB Corporate Internet Banking) เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับสํานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัด ในด้านการโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคาร ในการจ่าย คืนเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับ และเงินกลางในคดีให้แก่คู่ความ รวมถึงองค์กรสามารถบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ตลอดจนสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างครบวงจร

สําหรับความร่วมมือในครั้งนี้จะมีสำนักงานศาลยุติธรรม และหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศจํานวน 42 หน่วยงานใช้บริการ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนแบบดิจิทัล อีกทั้งบริการ GSB Corporate Internet Banking ของธนาคารออมสิน ยังเป็นบริการที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบการเงินและการคลังของสำนักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัด ซึ่งมุ่งไปสู่การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน (D - Court 2020) ของสํานักงานศาลยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนมติคณะรัฐมนตรีตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)


กำลังโหลดความคิดเห็น...