xs
xsm
sm
md
lg

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 13 พ.ย. นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของไทยและเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาด (The Clean Energy Leader) พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 13 พ.ย. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 44,774 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "ACE"

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของไทย เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "ACE" ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นี้

ACE เป็น Holding company ที่ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่อง ปัจจุบันมีโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวม 13 โครงการ แยกเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลจำนวน 9 โครงการ ที่มีรูปแบบอัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่ หรือ Feed-in Tariff (FiT) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 1 โครงการ ขยะชุมชน 1 โครงการ และ Solar Rooftop 2 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งรวม 211.18 เมกะวัตต์ โดยมีลูกค้าหลักคือ กฟภ. กฟผ. และลูกค้าอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังมีโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 9 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2563-2564 มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 101.29 เมกะวัตต์ และมีโครงการที่อยู่ระหว่างการเจรจาอีก 10 โครงการ มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 99.00 เมกะวัตต์

ACE มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 5,088 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 9,158 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1,018 ล้านหุ้น ซึ่งเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.40 บาท มีมูลค่าระดมทุนรวม 4,479.20 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 44,774 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม พร้อมด้วยบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วมสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งต่อยอดมาจากการดำเนินธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร (Integrated Agriculture Industry) มากว่า 40 ปี จึงมีความเชี่ยวชาญในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพสูง โดยนำเศษวัสดุทางการเกษตรที่เหลือทิ้งหลากหลายชนิดมาใช้เป็นเชื้อเพลิง ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยของเสียที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน ถือเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้ถือหุ้น ตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้

ทั้งนี้ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะใช้เงินระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ สำหรับลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและการเจรจาอีก 19 โครงการ ซึ่งมีทั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าไฮบริด (ชีวมวลและแสงอาทิตย์) และโรงไฟฟ้าขยะชุมชน รวมถึงโครงการอื่นๆ ที่อาจได้มาเพิ่มเติมในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทจะนำเงินไปชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทฯ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

ACE มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ 1) นายวิระชัย ทรงเมตตา ถือหุ้น 22.4% 2) นายพรเมตต์ ทรงเมตตา ถือหุ้น 21.0% และ 3) นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา ถือหุ้น 18.5% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book building) โดยการตั้งช่วงราคา (Price Range) และเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อ ทั้งนี้ บริษัทฯ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะพิจารณาร่วมกันในการกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) โดยคำนึงถึงราคาที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการ และมีความต้องการซื้อหุ้นเหลืออยู่มากพอในระดับที่จะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรอง

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่างๆ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.ace-energy.co.th และที่เว็บไซต์ www.set.or.th


กำลังโหลดความคิดเห็น