xs
xsm
sm
md
lg

“ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์” ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 180 ล้านหุ้น เล็งเข้า SET

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์” ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 180 ล้านหุ้น เล็งเข้า SET เตรียมใช้เงินลงทุนระบบคอมพิวเตอร์-เพิ่มโดรน

บมจ. ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ (TEAMG) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) ฉบับแรกต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 180 ล้านหุ้น และมีความประสงค์จะขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมี บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

วัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีก้าวหน้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ นอกจากนี้ ยังใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยคาดว่าจะใช้เงินภายในปี 62

บริษัทประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (Integrated Consulting Services) และจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยสามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-stop Service) ให้แก่ลูกค้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และรวดเร็ว

TEAMG มีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 6 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด (ATT) ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านพลังงาน ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซ ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งท่าเรือ และสาธารณูปโภค 2) บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด (GFE) ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค ฐานราก และโครงสร้างใต้ดิน 3) บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด (TEAM-CM) ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านการบริหาร และควบคุมงานก่อสร้างอาคารทุกประเภท

4) บริษัท เอสคิว อาร์คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จำกัด (SQ) ดำเนินธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผน ออกแบบสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายในภูมิสถาปัตยกรรม และการพัฒนาเมือง 5) บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด (TLT) ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และ 6) LTEAM Sole Company Limited (LTEAM) ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยให้บริการในประเทศ สปป.ลาว

บริษัท และบริษัทย่อยมีโครงการในอนาคต ได้แก่ การลงทุนเพิ่มเติมในระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ในการทำงานด้านการศึกษาและออกแบบงานก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่ปรึกษาในภูมิภาคอาเซียน, ลงทุนเพิ่มเติมในอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ในขั้นตอนการศึกษาสภาพภูมิประเทศ และลงทุนสร้างบุคลากรเพื่อรองรับแผนการขยายฐานลูกค้าต่างประเทศ เนื่องจากปัจจุบันมีบุคลากรด้านวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาต 608 คนส่วนใหญ่ทำงานในประเทศเป็นหลัก

สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงปี 58-60 รายได้จากการให้บริการอยู่ที่ 1,485.20 ล้านบาทในปี 58 และเพิ่มขึ้นเป็น 1,648.18 ล้านบาทในปี 59 จากนั้น ลดลงมาที่ 1,590.19 ล้านบาทในปี 60 ขณะที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 51.31 ล้านบาทในปี 58 มาเป็น 96.23 ล้านบาทในปี 59 และในปี 60 เพิ่มขึ้นเป็น 98.70 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 3.40%, 5.73% และ 6.14% ของรายได้รวม ตามลำดับ

ณ สิ้นปี 60 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,305.14 ล้านบาท หนี้สินรวม 833.13 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 472.01 ล้านบาท

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 340,000,000 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 250,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ภายหลังจากการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วเต็มมูลค่าเท่ากับ 340,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 680,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 12 มี.ค. 61 ประกอบด้วย กลุ่ม ดร. ประเสริฐ ภัทรมัย ถือหุ้น 92,383,600 หุ้น คิดเป็น 18.48% หลังเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้จะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 13.59%, กลุ่มนายพีรวัธน์ เปรมชื่น ถือหุ้น 56,471,200 หุ้น คิดเป็น 11.29% จะลดสัดส่วนหุ้นลงเหลือ 8.30%, กลุ่ม ดร. ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ ถือหุ้น 42,064,600 หุ้น คิดเป็น 8.41% จะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 6.19%, กลุ่มนายวีระ สุธีโสภณ ถือหุ้น 23,259,400 หุ้น คิดเป็น 4.65% จะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 3.42%

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปีไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด


กำลังโหลดความคิดเห็น...