xs
xsm
sm
md
lg

แบงก์ชาติ เปิดทางให้บริการแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


แบงก์ชาติ การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace Platform) เพื่อเพิ่มช่องทางให้ธนาคาร ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้บริโภค ขณะนี้มี 6 รายยื่นขอทำธุรกรรม 6 ราย เป็นแบงก์ 5 นอนแบงก์ 1 ราย

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ธปท. ได้ออกแนวทางการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นการทั่วไป ในการให้บริการช่องทางการซื้อขายสินค้าหรือบริการ และชำระเงินออนไลน์แบบครบวงจร รวมถึงให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาธุรกิจ และสร้างช่องทางเครือข่ายระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย ผ่านแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace Platform) ของธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพื่อยกระดับการให้บริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาสินค้าหรือบริการ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย และกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้อย่างทั่วถึงในการค้นหาข้อมูลภายในแหล่งเดียวแบบต่อเนื่อง

ที่ผ่านมา ธปท. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และได้อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และช่วยให้สามารถตอบสนองบริการทางการเงินตามความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้นตามลำดับ และให้ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินสามารถปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัล ในบริบทที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภค และรูปแบบการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ที่จะให้บริการ จะต้องมีความพร้อมทั้งด้านระบบงาน บุคลากร และมีการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านปฏิบัติการ และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเหมาะสม และจะต้องถือปฏิบัติตามแนวทางการอนุญาตการให้บริการแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace Platform) ที่ ธปท. กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่า ประชาชน ผู้บริโภค จะได้รับบริการอย่างเป็นธรรม


กำลังโหลดความคิดเห็น